Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1271 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-11-17
Data wydania:2008-10-30
Data wejscia w życie:2008-12-02
Data obowiązywania:2008-11-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1271 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 203                — 11106 —                Poz. 1271


1271

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Podmiotami uprawnionymi do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2, są:

1) hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych;

2) zakłady lecznicze dla zwierząt;

3) apteki ogólnodostępne;

4) punkty apteczne;

5) przedsiębiorcy, o których mowa w art. 71 ust. 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne;

6) osoby prowadzące gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane zwierzęta;

7) Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna — na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; ———————

1)

8) Główny Inspektorat Weterynarii, wojewódzkie, powiatowe i graniczne inspektoraty weterynarii — na potrzeby realizacji ustawowych zadań;

9) szkoły wyższe prowadzące kształcenie na kierunku weterynaria oraz jednostki badawczo-rozwojowe — na potrzeby ich statutowej działalności;

10) wytwórcy pasz leczniczych.

2. Uprawnienie do zakupu:

1) produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez przepisu lekarza — przysługuje podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3—6;

2) premiksów leczniczych stosowanych do produkcji pasz leczniczych, na podstawie zamówienia wystawionego przez mieszalnię pasz leczniczych potwierdzonego przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii — przysługuje wytwórcom pasz leczniczych. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 42 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 321). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1271 z 2008 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1276 z 20082008-11-17

    Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2008 r. sygn. akt SK 79/06

  • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1275 z 20082008-11-17

    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

  • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1274 z 20082008-11-17

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów

  • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1273 z 20082008-11-17

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej"

  • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1272 z 20082008-11-17

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej

  • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1270 z 20082008-11-17

    Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa

  • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1269 z 20082008-11-17

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008

  • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1268 z 20082008-11-17

    Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa

  • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1267 z 20082008-11-17

    Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

  • Dziennik Ustaw z 2008-11-17 poz. 1271

    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

  • Dziennik Ustaw z 2004-03-05 poz. 321

    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

  • Monitor Polski 2011 nr 50 poz. 555

    Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  • Dziennik Ustaw z 2013-01-10 poz. 42

    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

  • Dziennik Ustaw z 2002-12-19 poz. 1855

    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.