Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1294 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-11-26
Data wydania:2008-11-04
Data wejscia w życie:2008-12-11
Data obowiązywania:2008-11-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1294 z 2008


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 207                — 11263 —                Poz. 1294


1294

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym Na podstawie art. 145f pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym (Dz. U. Nr 192, poz. 1607, z 2004 r. Nr 6, poz. 43 oraz z 2006 r. Nr 108, poz. 741) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4.

1. Dodatek zagraniczny policjant otrzymuje za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy pełnienia służby poza granicami państwa, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Dodatek zagraniczny nie przysługuje:

1) za okres zawieszenia w czynnościach służbowych, chyba że w wyniku postępowania karnego lub dyscyplinarnego będącego przyczyną zawieszenia policjant został uniewinniony bądź postępowanie to zostało umorzone, z wyjątkiem warunkowego umorzenia, z powodu przedawnienia lub amnestii;

2) jeżeli w związku z udziałem w misji pokojowej policjant otrzymuje: a) ryczałt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, lub b) świadczenie pieniężne od strony zagranicznej na pokrycie kosztów utrzymania.

3. Przepisu ust. 2 pkt 2 lit. b nie stosuje się do policjanta pełniącego służbę w kontyngencie policyjnym zorganizowanym w formie oddziału lub pododdziału zwartego.

4. Kategorie i stawki podstawowe dodatku zagranicznego dla poszczególnych funkcji pełnionych w kontyngencie policyjnym określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

5. Dodatek zagraniczny przyznany policjantowi można okresowo podwyższać ze względu na szczególne zagrożenia lub uciążliwość służby do wysokości 25 % stawki podstawowej dodatku. ———————

1)

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dodatek zagraniczny przyznaje się policjantowi w wysokości 50 % stawek podstawowych. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Dodatek zagraniczny wypłaca się w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy w kraju, wskazany przez policjanta.

8. Na pisemny wniosek policjanta dodatek zagraniczny wypłaca się w dolarach amerykańskich, euro albo w walucie kraju właściwej dla rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej, określonej na podstawie przepisów w sprawie przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia. Wysokość dodatku zagranicznego przelicza się według średniego kursu właściwej waluty w Narodowym Banku Polskim, obowiązującego w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, za który następuje wypłata.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, lub jego cofnięcie podlega uwzględnieniu, poczynając od wypłaty dodatku zagranicznego za miesiąc następujący po jego złożeniu lub cofnięciu.”;

2) w § 6: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej policjant otrzymuje w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia, z zastrzeżeniem ust. 3—5.”, b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) podróży służbowej na terytorium obcego państwa poza miejscowością stanowiącą siedzibę kontyngentu policyjnego lub stałe miejsce pełnienia służby;”, c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Zwrot kosztów podróży odbywanej samolotem w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem pełnienia służby poza granicami państwa może obejmować koszty przewozu bagażu osobistego policjanta o wadze do 50 kg, liczonego łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu.”;

3) w § 7 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) w pierwszym miesiącu służby poza granicami państwa 100 %,

2) w następnych miesiącach służby poza granicami państwa 60 %”;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 171, poz. 1065.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1294 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1307 z 20082008-11-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 33/07

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1306 z 20082008-11-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 62/06

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1305 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1304 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1303 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1302 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1301 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1300 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1299 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1298 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1297 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1296 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1295 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1293 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-15 poz. 43

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-30 poz. 841

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-20 poz. 1607

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-31 poz. 2848

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-21 poz. 1647

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.