Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 209, poz. 1317 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-11-28
Data wydania:2008-11-07
Data wejscia w życie:2008-12-13
Data obowiązywania:2008-11-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 209, poz. 1317 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 209                — 11411 —                Poz. 1317


1317

USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1. Tworzy się Komitet Stabilności Finansowej, zwany dalej „Komitetem”.

2. Celem działania Komitetu jest zapewnienie efektywnej współpracy w zakresie wspierania i utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego poprzez wymianę informacji, opinii i ocen sytuacji w systemie finansowym w kraju i za granicą oraz koordynację działań w tym zakresie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) krajowym systemie finansowym — rozumie się przez to ogół podmiotów podlegających nadzorowi na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328);

2) Ministrze Finansów — rozumie się przez to ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Art. 3.

1. Do zadań Komitetu należy w szczególności:

1) dokonywanie ocen sytuacji w krajowym systemie finansowym i na rynkach międzynarodowych oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji pomiędzy członkami Komitetu dotyczących istotnych zdarzeń i tendencji mogących stanowić zagrożenie dla stabilności krajowego systemu finansowego;

2) opracowywanie i przyjmowanie procedur współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego;

3) koordynowanie działań członków Komitetu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego.

2. Procedury, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przekazywane są Ministrowi Finansów, Narodowemu Bankowi Polskiemu i Komisji Nadzoru Finansowego w celu wdrożenia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przedstawia Komitetowi opinię dotyczącą wypłacalności zagrożonych podmiotów, Prezes Narodowego Banku Polskiego — opinię dotyczącą płynności sektora bankowego, a Minister Finansów — opinię w sprawie możliwości wsparcia zagrożonych podmiotów ze środków publicznych. Art. 5.

1. Członkowie Komitetu uczestniczą w jego posiedzeniach osobiście. W przypadku gdy nie jest możliwy osobisty udział członka Komitetu w posiedzeniu, wyznacza on swojego przedstawiciela, któremu podczas posiedzenia przysługują uprawnienia reprezentowanego członka Komitetu.

2. W posiedzeniach Komitetu mogą również brać udział, z głosem doradczym, inne osoby wskazane przez poszczególnych członków Komitetu. Art. 6.

1. Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy.

2. Posiedzenia Komitetu są zwoływane przez Przewodniczącego Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Komitetu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, musi zawierać uzasadnienie zwołania posiedzenia Komitetu, a ponadto może wskazywać proponowany termin tego posiedzenia. Z ważnych powodów posiedzenie Komitetu może być zwołane w terminie innym niż wskazany we wniosku.

4. Obsługę i przygotowywanie posiedzeń Komitetu zapewnia urząd obsługujący Ministra Finansów.

4. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Prezes Narodowego Banku Polskiego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przedstawiają Komitetowi, w zakresie swoich kompetencji, opinie dotyczące znaczenia systemowego zagrożonych podmiotów.

5. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, w tym zasady i zakres wymiany informacji, odbywa się zgodnie z przepisami regulującymi zadania i kompetencje Ministra Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego. Rozdział 2 Organizacja i zasady działania Komitetu Art. 4.

1. Członkami Komitetu są:

1) Minister Finansów;

2) Prezes Narodowego Banku Polskiego;

3) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Przewodniczącym Komitetu jest Minister Finansów.

Dziennik Ustaw Nr 209                — 11412 —                Poz. 1317


Art. 7. Stanowiska lub rozstrzygnięcia Komitetu przyjmowane są jednomyślnie w obecności wszystkich członków Komitetu. Art. 8.

1. Komitet może tworzyć grupy robocze, w skład których wchodzą pracownicy urzędu obsługującego Ministra Finansów, pracownicy Narodowego Banku Polskiego oraz pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Za zgodą Komitetu w skład grup roboczych mogą również wchodzić inne osoby posiadające odpowiednią wiedzę lub doświadczenie z zakresu działań na rzecz utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego.

2. Zadania grup roboczych określa Komitet.

3. Wyniki prac grup roboczych przedstawiane są Komitetowi. Art. 9. Komitet przyjmuje regulamin określający sposób i tryb jego działania. Art. 10.

1. Osoby, o których mowa w art. 5 i art. 8 ust. 1:

1) mogą dokonywać wzajemnej wymiany informacji, w tym informacji chronionych na podstawie odrębnych ustaw, niezbędnych do prawidłowej realizacji celów Komitetu;

2) są obowiązane do nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji, z którymi zapoznały się w trakcie wykonywania zadań związanych z realizacją ustawy.

2. Obowiązek nieujawniania informacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, trwa również po zaprzestaniu wykonywania zadań związanych z realizacją ustawy przez osoby, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz art. 5 i art. 8 ust.

1.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być udostępniane członkom Komisji Nadzoru Finansowego oraz członkom Rady Polityki Pieniężnej. Do członków Komisji Nadzoru Finansowego oraz do członków Rady Polityki Pieniężnej przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

4. Minister Finansów, Prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego mogą upoważnić inne osoby do dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt

1. Do osób tych przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio. Art. 11.

1. Członkowie Komitetu, w celu wzmocnienia współpracy międzynarodowej na rzecz utrzymania stabilności finansowej, mogą zawierać porozumienia z instytucjami realizującymi zadania z tego zakresu w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Europejskim Bankiem Centralnym, bankami centralnymi wchodzącymi w skład Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz ministrami finansów i organami nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Porozumienia, o których mowa w ust. 1, w sposób szczegółowy powinny określać zasady współpracy, zakres wymiany informacji oraz zasady ochrony tych informacji. Rozdział 3 Informacje o pracach Komitetu Art. 12.

1. Informacje o pracach Komitetu, w tym ustalenia dokonane przez Komitet, mogą zostać podane do publicznej wiadomości. Sposób ustalenia treści informacji określa regulamin, o którym mowa w art. 9.

2. O podaniu informacji, o których mowa w ust. 1, do publicznej wiadomości decyduje Komitet.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów. Art. 13. Informacje opublikowane przez Komitet nie stanowią podstawy roszczeń ani zobowiązań osób trzecich wobec Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego. Rozdział 4 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 14. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „6a) działanie na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej (Dz. U. Nr 209, poz. 1317);”;

2) w art. 17 w ust. 4 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) analiza stabilności krajowego systemu finansowego;”;

3) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: „Art. 22a. Prezes NBP jest członkiem Komitetu Stabilności Finansowej.”;

4) w art. 23: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Banki przekazują ponadto na żądanie NBP dane niezbędne do oceny ich sytuacji finansowej oraz stabilności i ryzyka systemu bankowego.”, ———————

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315.

Dziennik Ustaw Nr 209                — 11413 —                Poz. 1317


b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Dane indywidualne, o których mowa w ust. 2, 2a i 3, mogą być wykorzystywane wyłącznie do sporządzania zestawień statystycznych, opracowań, ocen i bilansów oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej i, z zastrzeżeniem ust. 6—8, nie mogą być udostępniane osobom trzecim.”, c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Dane indywidualne, o których mowa w ust. 2, 2a i 3, oraz zestawienia, opracowania i oceny, o których mowa w ust. 6, NBP udostępnia:

1) Europejskiemu Bankowi Centralnemu — w wykonaniu obowiązków związanych z uczestnictwem NBP w Europejskim Systemie Banków Centralnych;

2) innym podmiotom zagranicznym — w wykonaniu zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) innym podmiotom, niż wymienione w pkt 1 i 2 — na podstawie odrębnych przepisów.”, d) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: „8. Dane indywidualne, o których mowa w ust. 3, mogą być udostępniane Ministrowi Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym dla realizacji celu działalności i zadań Komitetu Stabilności Finansowej.

9. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do danych zawierających informacje objęte ochroną na podstawie odrębnych ustaw, w tym informacji objętych tajemnicą bankową.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) po art. 78 dodaje się art. 78a w brzmieniu: „Art. 78a. Narodowy Bank Polski udostępnia Ministrowi Finansów dane, w tym dane indywidualne oraz zestawienia i oceny, o których mowa w art. 23 ustawy o Narodowym Banku Polskim, niezbędne w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 71 i 72.”. Art. 16. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: „Art. 17a. Przewodniczący Komisji może przekazywać Ministrowi Finansów oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu informacje uzyskane przez Komisję, w tym także informacje chronione na podstawie odrębnych ustaw, niezbędne dla realizacji celu działalności i zadań Komitetu Stabilności Finansowej.”. Art. 17. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ———————

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 209, poz. 1317 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.