Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 126 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-02-08
Data wydania:2008-01-22
Data wejscia w życie:2008-02-23
Data obowiązywania:2008-02-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 126 z 2008


Strona 1 z 15

Dziennik Ustaw Nr 21                — 1475 —                Poz. 126


126

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1) z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczanych na finansowanie projektów badawczych własnych, w tym habilitacyjnych, oraz promotorskich, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”. § 2.

1. Przy przyznawaniu środków finansowych przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych uwzględnia się kryteria określone w art. 4 ustawy oraz kryteria określone w rozporządzeniu.

2. Finansowanie zadań ze środków finansowych przeznaczonych na naukę pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa może nastąpić w przypadkach szczególnie ważnych dla realizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa i odbywa się w sposób określony w rozporządzeniu, z uwzględnieniem celu i sposobu wydatkowania wskazanego przez podmiot przekazujący te środki. §

3. Przy finansowaniu badań prowadzonych w ramach projektów badawczych podlegających przepisom o pomocy publicznej stosuje się przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy. §

4. Wysokość środków na finansowanie projektów badawczych przyznanych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „ministrem”, nie może być wyższa od określonej we wniosku. § 5.

1. Wniosek o finansowanie projektu badawczego składają wspólnie kierownik projektu i kierownik jednostki naukowej, w której ma być realizowany projekt.

2. Kierownik projektu badawczego, na który przyznano środki finansowe, dysponuje środkami finansowymi przekazanymi jednostce naukowej na realizację projektu zgodnie z umową. Wydatkowanie środków finansowych następuje po uzyskaniu zgody kierownika jednostki naukowej.

———————

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.

3. Kierownik jednostki naukowej, składając wniosek, zobowiązuje się, w przypadku przyznania środków finansowych, do:

1) włączenia projektu badawczego do planu zadaniowo-finansowego jednostki;

2) udostępnienia pomieszczeń, aparatury i obsługi administracyjnej;

3) zatrudnienia osób niezbędnych do realizacji projektu badawczego w formie uzgodnionej z kierownikiem projektu i właściwymi wykonawcami;

4) sprawowania nadzoru nad realizacją projektu badawczego i prawidłowym wydatkowaniem przyznanych środków finansowych;

5) składania wraz z kierownikiem projektu badawczego raportów z realizacji projektu;

6) niezwłocznego powiadamiania ministra o stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji projektu badawczego. § 6.

1. Kierownik jednostki naukowej nieotrzymującej dotacji na działalność statutową składa wraz z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego informacje dotyczące:

1) badań naukowych zrealizowanych w jednostce naukowej w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;

2) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

2. Kierownik jednostki naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy, poza informacjami wymienionymi w ust. 1, składa:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego — wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;

2) statut lub inny akt określający organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych organów, a w przypadku spółek handlowych — umowę lub statut spółki lub ich poświadczone za zgodność z oryginałem kopie;

3) kopię sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku;

4) oświadczenie jednostki o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 126 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.