Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 127 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-02-08
Data wydania:2008-01-23
Data wejscia w życie:2008-02-23
Data obowiązywania:2008-02-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 127 z 2008


127

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny Na podstawie art. 148 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny (Dz. U. Nr 122, poz. 1275) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Opinię, o której mowa w ust. 1, w przypadkach określonych w art. 147 ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwa———————

1)

nej dalej „ustawą”, sporządza dowódca jednostki wojskowej.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W opinii służbowej sporządzonej na żądanie organu, o którym mowa w art. 147 ust. 3 ustawy, zawiera się informacje zgłoszone we wniosku tych organów, z wyjątkiem informacji mających wpływ na gotowość bojową lub bezpieczeństwo żołnierza wykonującego zadania bojowe.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Warunku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w razie wystąpienia o opinię organu, o którym mowa w art. 147 ust. 3 ustawy.”;

3) w § 2 w ust. 1, 3, w § 3 w ust. 1 oraz w § 4 w ust. 1, 2 i 4 użyty w różnej liczbie i przypadku wyraz „specjalna” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem „służbowa”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 127 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.