Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 128 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-02-24
Data wydania:2008-01-24
Data wejscia w życie:2008-02-23
Data obowiązywania:2008-02-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 128 z 2008


128

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz. U. Nr 108, poz. 1141, z 2005 r. Nr 206, poz. 1719 i Nr 243, poz. 2064 oraz z 2006 r. Nr 247, poz. 1808) wprowadza się następujące zmiany: ———————

1)

1) w § 3: a) pkt 1a otrzymuje brzmienie: „1a) dyżury bojowe pełnione w ramach systemu obrony powietrznej NATO i lotnicze dyżury poszukiwawczo-ratownicze pełnione w ramach współdziałania jednostek organizacyjnych Marynarki Wojennej z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa;”, b) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu: „1b) pełnienie nieetatowych całodobowych służb wewnętrznych i garnizonowych;”;

2) § 5a otrzymuje brzmienie: „§ 5a. ˚ołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

Dziennik Ustaw Nr 21                — 1491 —                Poz. 128


mowa w § 3 pkt 1b, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50 zł — za każdą służbę dyżurną.”.

mowa w § 3 pkt 1a, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

1) członkowi załogi statku powietrznego — 150 zł,

2) członkowi personelu technicznego służby inżynieryjno-lotniczej — 80 zł — za każdy całodobowy dyżur.”;

3) po § 5a dodaje się § 5b w brzmieniu: „§ 5b. ˚ołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których

§

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy przyznawaniu dodatkowego wynagrodzenia należnego żołnierzom zawodowym od dnia 1 października 2007 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 128 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.