Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 129 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-02-08
Data wydania:2008-01-17
Data wejscia w życie:2008-03-10
Data obowiązywania:2008-02-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 129 z 2008


129

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze Na podstawie art. 3b ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze, zwanego dalej „konkursem”;

2) skład komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją”, oraz sposób i tryb jej działania;

3) etapy i przebieg konkursu;

4) zakres i sposób udostępniania informacji kandydatowi na staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze, zwanemu dalej „kandydatem”. §

2. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:

1) nazwę i adres sądu lub prokuratury;

2) oznaczenie konkursu;

3) określenie wolnych stanowisk pracy;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

5) określenie wymagań związanych z danym stanowiskiem pracy, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

6) wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia. §

3. Kandydat składa wymagane dokumenty bezpośrednio w siedzibie sądu lub prokuratury albo nadaje drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkur———————

1)

su. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. § 4.

1. Komisja składa się z 3 do 5 osób.

2. W skład komisji mogą wchodzić:

1) w sądzie — przewodniczący wydziału, wyznaczony sędzia, inspektor do spraw biurowości i inni pracownicy;

2) w prokuraturze — naczelnik wydziału, wyznaczony prokurator, inspektor do spraw biurowości i statystyki i inni pracownicy.

3. Członkowie komisji wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza komisji. § 5.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Komisja podejmuje uchwały w drodze głosowania, przy obecności co najmniej 3 członków komisji, zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji. §

6. Prezes sądu, zwany dalej „prezesem”, lub prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury, zwany dalej „prokuratorem”, określa wymagania dotyczące stanowiska pracy, na które jest przeprowadzany konkurs. Wymagania te powinny uwzględniać w szczególności:

1) rodzaj kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań;

2) zakres wykonywanych zadań;

3) zdolności analityczne;

4) znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 432 i 433, Nr 102, poz. 690 i Nr 136, poz. 959.

Dziennik Ustaw Nr 21

5) kreatywność;

6) komunikatywność;

7) odporność na stres;

8) poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;

9) umiejętność pracy w zespole. § 7.

1. Konkurs składa się z trzech etapów:                — 1492 —                Poz. 129


1) dokonuje oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10;

2) ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy, ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym.

2. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, zawiadamia kandydatów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia — co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem, w sposób określony w § 8 ust.

3. § 10.

1. Po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu sekretarz komisji niezwłocznie sporządza protokół zawierający w szczególności:

1) listę kandydatów biorących udział w konkursie;

2) listę kandydatów wybranych lub imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzany był konkurs;

3) wyniki i oceny poszczególnych kandydatów.

2. Prezes lub prokurator upowszechnia informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w sposób określony w § 8 ust.

3. §

11. Dokumentację z przebiegu konkursu sekretarz komisji przekazuje prezesowi lub prokuratorowi w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 10 ust.

1. §

12. Kandydatowi udostępnia się do wglądu, w siedzibie sądu lub prokuratury, protokół, o którym mowa w § 10 ust. 1, w części dotyczącej jego wyników i oceny. §

13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: Z. åwiąkalski

1) etapu pierwszego — selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2) etapu drugiego — praktycznego sprawdzianu umiejętności;

3) etapu trzeciego — rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Sprawdzian umiejętności przeprowadza się pod nadzorem co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.

3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. § 8.

1. Komisja, po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

2. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, zawiadamia kandydatów, o których mowa w ust. 1, o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia — co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem.

3. Zawiadomienia dokonuje się poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów i informacji wymienionych w ust. 2 na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej właściwego sądu lub prokuratury. § 9.

1. Komisja po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu:

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 129 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.