Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 131 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-02-08
Data wydania:2008-01-23
Data wejscia w życie:2008-02-23
Data obowiązywania:2008-02-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 131 z 2008


Strona 1 z 9
131

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Więziennej, zwane dalej „postępowaniem kwalifikacyjnym”, przeprowadza komórka kadrowa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwana dalej „jednostką organizacyjną”, o przyjęcie do której ubiega się kandydat do Służby Więziennej, zwany dalej „kandydatem”.

2. Postępowanie sprawdzające wobec kandydata, mające na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.2)), przeprowadza właściwy pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych. § 2.

1. Liczba oraz terminy prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych są uzależnione od istniejących w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej potrzeb i możliwości w zakresie przyjęć do służby. ———————

1)

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, w których jest przeprowadzane postępowanie kwalifikacyjne, publikują ogłoszenia o przyjęciach do Służby Więziennej w prasie lub na stronach internetowych swojej jednostki oraz umieszczają takie ogłoszenia w jednostkach organizacyjnych, właściwych terytorialnie powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności informacje o:

1) liczbie osób przewidzianych do przyjęcia do służby;

2) wymaganiach stawianych kandydatom, określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”;

3) ewentualnych preferencjach dotyczących wyboru kandydatów, w tym w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;

4) przebiegu postępowania kwalifikacyjnego i wymaganych dokumentach;

5) terminie i miejscu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie do postępowania kwalifikacyjnego. § 3.

1. Kandydat, wraz z pisemnym zgłoszeniem chęci podjęcia służby, składa w terminie określonym przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej następujące dokumenty:

1) wypełnioną ankietę personalną;

2) dwie aktualne fotografie kolorowe w formacie wymaganym do dowodu osobistego;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

Dziennik Ustaw Nr 21                — 1495 —                Poz. 131


3) świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;

4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;

5) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;

6) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, określoną w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, lub aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, wymagane na danym stanowisku;

7) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;

8) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów;

9) odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.

2. Kandydat może dodatkowo złożyć inne dokumenty, w szczególności:

1) potwierdzające jego dodatkowe umiejętności;

2) potwierdzające osiągnięcia zawodowe i naukowe;

3) opinie polecające.

3. W przypadku niezłożenia przez kandydata dokumentów w wyznaczonym terminie albo złożenia niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów wzywa się kandydata do usunięcia braków w wyznaczonym dodatkowym terminie.

4. Wzór ankiety personalnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 4.

1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1) oceny złożonych dokumentów;

2) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu, w szczególności, ocenę umiejętności formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentacji oraz motywacji kandydata do służby;

3) badania psychologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 233, poz. 1986 oraz z 2006 r. Nr 61, poz. 434), określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata, przeprowadzonego przez psychologa w ramach komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanej dalej „komisją lekarską”;

4) testu sprawności fizycznej kandydata według kryteriów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 3;

5) sprawdzenia kandydata w rejestrach skazanych i ukaranych;

6) przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, o którym mowa w § 1 ust. 2, o ile kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego;

7) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej;

8) ustalenia przez właściwą miejscowo komisję lekarską, w drodze orzeczenia, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata, w sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 3;

9) sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata;

10) zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

2. Imię i nazwisko kandydata, kwalifikacje ogólne i zawodowe, adres do korespondencji, datę przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i termin, o którym mowa w § 3 ust. 1, rezultaty poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ust. 1, oraz przyczyny odmowy wszczęcia postępowania lub przerwania postępowania kwalifikacyjnego odnotowuje się w rejestrze kandydatów, prowadzonym przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej.

3. Wzór arkusza oceny predyspozycji kandydata, o której mowa w ust. 1 pkt 9, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

5. Kandydata, który uzyskał pozytywny wynik badania i testu, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, kieruje się do komisji lekarskiej. Koszty badań przeprowadzanych przez komisję lekarską ponosi jednostka organizacyjna. § 6.

1. Kandydata, który złożył wymagane dokumenty, zawiadamia się o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół powołany przez kierownika jednostki organizacyjnej, w skład którego wchodzą: funkcjonariusz lub pracownik komórki kadrowej jednostki organizacyjnej, kierownik właściwego merytorycznie działu jednostki organizacyjnej, w którym kandydat ma pełnić służbę, lub przedstawiciel tego kierownika oraz może wchodzić psycholog. § 7.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie w przypadku:

1) niezłożenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1, w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w wyznaczonym dodatkowym terminie;

2) niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 131 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.