Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1342 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-02
Data wydania:2008-11-18
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2008-12-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1342 z 2008


Strona 1 z 52

Dziennik Ustaw Nr 213                — 11707 —                Poz. 1342


1342

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) i art. 10 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 916) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 23, poz.188),

2) ustawą z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289),

3) ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127),

4) ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 899),

5) ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 249, poz. 1830),

6) ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 133, poz. 920),

7) ustawą z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 916) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 13 listopada 2008 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 86—88 i 92 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625), które stanowią: „Art. 86. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 uchyla się ust. 3 i 3a;

2) w art. 24 ust. 4a otrzymuje brzmienie: „4a. Wykonywanie zarobkowego transportu drogowego zwierząt lub transportu zwierząt związanego z prowadzeniem innej działalności gospodarczej może odbywać się wyłącznie przy użyciu środków transportu dopuszczonych do tego celu.”;

3) w art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju,

2) warunki wyładunku, przemieszczania, przetrzymywania, unieruchamiania w celu dokonania uboju lub uśmiercenia zwierząt,

3) warunki i metody uboju i uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku — mając na względzie zapewnienie humanitarnego traktowania zwierząt podczas ich uboju lub uśmiercania.”. Art. 87. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533) w art. 69 wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się ust. 3;

2) w ust. 4 wyrazy „o której mowa w ust. 1 i 3” zastępuje się wyrazami „o której mowa w ust. 1”;

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi, mając na względzie zapewnienie ujednolicenia tej dokumentacji oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.”. Art. 88. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 ust. 2—4 otrzymują brzmienie: „2. Przywóz przesyłek zwierząt jest dopuszczalny:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1342 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1341 z 20082008-12-02

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1340 z 20082008-12-02

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup uposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1339 z 20082008-12-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek szczepienia psów

  Czy niedopełnienie obowiązku szczepienia psa stanowi wykroczenie? Jakie kary może stosować Gminna Straż Miejska w sytuacji kiedy nie jest dopełniany obowiązek szczepienia (...)

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Wymogi przy działalności gastronomicznej

  Czy aby prowadzić działalność gastronomiczną, trzeba spełnić jakieś specjalne wymogi?

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

  Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1304

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-19 poz. 183

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1372

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-02 poz. 1607

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie chorób zakaźnych zwierząt, dla których opracowuje się programy zwalczania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.