Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1396 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-09
Data wydania:2008-11-27
Data wejscia w życie:2009-01-01
Data obowiązywania:2008-12-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1396 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 218                — 12093 —                Poz. 1396


1396

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką Na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308) zarządza się, co następuje: §

1. 1. ˚ołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką — podchorążemu wojskowej uczelni akademickiej lub uczelni wojskowej przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości:

1) w pierwszym roku nauki — 40 %,

2) w drugim roku nauki — 50 %,

3) w trzecim roku nauki — 60 %,

4) w czwartym roku nauki — 70 %,

5) w piątym roku nauki — 80 % — najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, zwanego dalej „najniższym uposażeniem”.

2. ˚ołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką — podchorążemu posiadającemu tytuł zawodowy magistra (równorzędny) w czasie szkolenia wojskowego w wojskowej uczelni akademickiej lub uczelni wojskowej przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 80 % najniższego uposażenia.

3. ˚ołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką — elewowi szkoły podoficerskiej przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 35 % najniższego uposażenia.

4. Uposażenie zasadnicze, o którym mowa w ust. 1, przysługuje odpowiednio żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką, o którym mowa w art. 124a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, z tym że w szóstym roku nauki otrzymuje on uposażenie w stawce miesięcznej w wysokości 80 % najniższego uposażenia. §

2. ˚ołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką, od dnia mianowania na stopień wojskowy podporucznika albo kaprala do czasu stawienia się do pełnienia zawodowej służby wojskowej, w terminie i miejscu określonym w kontrakcie, przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60 % najniższej stawki uposażenia zasadniczego określonej dla stanowiska służbowego odpowiednio o stopniu etatowym podporucznika albo kaprala. §

3. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. Nr 70, poz. 640). §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1396 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1400 z 20082008-12-09

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2008 r. sygn. akt P 54/07

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1399 z 20082008-12-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1398 z 20082008-12-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1395 z 20082008-12-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1394 z 20082008-12-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1393 z 20082008-12-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1391 z 20082008-12-09

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1390 z 20082008-12-09

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1389 z 20082008-12-09

  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-15 poz. 1338

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-11 poz. 990

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-31 poz. 117

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-05 poz. 980

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-03 poz. 1362

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.