Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1403 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-11
Data wydania:2008-11-27
Data wejscia w życie:2008-12-26
Data obowiązywania:2008-12-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1403 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 219                — 12122 —                Poz. 1403


1403

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek Na podstawie art. 11g ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek (Dz. U. Nr 100, poz. 911, z 2003 r. Nr 35, poz. 292 oraz z 2006 r. Nr 203, poz. 1497) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ———————

1)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 171, poz. 1207 oraz z 2008 r. Nr 110, poz. 707 i Nr 209, poz. 1318.

„3. W stosunku do byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, żołnierzy ˚andarmerii Wojskowej oraz funkcjonariuszy celnych, zatrudnionych uprzednio w wyodrębnionych komórkach administracji celnej, o których mowa w art. 6zl ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 lipca 2006 r.; Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399), a także byłych pracowników wywiadu skarbowego lub komórek realizacyjnych, którzy ubiegają się o przyjęcie do pracy w komórkach realizacyjnych, można, za zgodą Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, odstąpić od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w zakresie określonym w § 9 ust. 1 pkt 2—5, pod warunkiem przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających dane osobowe oraz posiadanie wymaganych umiejętności i predyspozycji.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1403 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1409 z 20082008-12-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. sygn. akt P 48/07

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1408 z 20082008-12-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. sygn. akt K 37/07

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1407 z 20082008-12-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1406 z 20082008-12-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1405 z 20082008-12-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 208 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1404 z 20082008-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1402 z 20082008-12-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. w sprawie udzielenia zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1401 z 20082008-12-11

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół miasta"

porady prawne online

Porady prawne

 • Godziny nadliczbowe a stanowisko kierownicze

  Czy pracownikowi zatrudnionemu w firmie na podstawie umowy o pracę na stanowisku specjalisty - menagera do spraw sprzedaży (jest to stanowisko jednoosobowe i kierownicze) (...)

 • Wynagrodzenie dyrektora za nadgodziny

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora w przypadku pracy ponad czas pracy obowiązujący w firmie przysługuje wypłata z tytułu nadgodzin?

 • Wynagrodzenie za nadgodziny dyrektora

  Czy osoba pracująca jako dyrektor w firmie nie ma prawa do nadgodzin? Czy sytuacja, że poświęca firmie po 12 godzin dziennie wpisuje się w zakres jego obowiązków?

 • Wynagrodzenie kierownika za godziny nadliczbowe

  Gdzie można znaleźć przepis, który mówi o tym, że kierownikowi nie należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, gdyż kierownik ma normowany czas pracy zakresem (...)

 • Nadgodziny kierownika

  W myśl artykułu 151 [4] kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej nie otrzymuje dodatku za pracę w nadgodzinach. Czy kierownik sklepu, hurtowni, nad którym pieczę (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-19 poz. 62

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-01 poz. 856

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej.

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-10 poz. 1497

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1382

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-26 poz. 879

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.