Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1404 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-11
Data wydania:2008-11-28
Data wejscia w życie:2008-12-26
Data obowiązywania:2008-12-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1404 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 219                — 12123 —                Poz. 1404


1404

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 96, poz. 856 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 452) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Ograniczenia w zakresie limitu pracowników dla danej komórki organizacyjnej, ustanowio———————

1)

ne w ust. 1 pkt 1—4, nie mają zastosowania do komórek organizacyjnych wywiadu skarbowego. Formę organizacyjną komórki wywiadu skarbowego określa regulamin organizacyjny urzędu.

3. W urzędach kontroli skarbowej w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze działają ich ośrodki zamiejscowe. W ośrodkach tych mogą być tworzone komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1.”;

2) uchyla się § 5 i 6;

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 171, poz. 1207 oraz z 2008 r. Nr 110, poz. 707 i Nr 209, poz. 1318.

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (poz. 1404)

WYKAZ OÂRODKÓW ZAMIEJSCOWYCH URZ¢DÓW KONTROLI SKARBOWEJ

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Siedziba urzędu kontroli skarbowej Bydgoszcz Gdańsk Katowice Kraków Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Wrocław Zielona Góra Toruń Słupsk

Siedziba ośrodka zamiejscowego

Bielsko-Biała, Częstochowa Nowy Sącz, Tarnów Piotrków Trybunalski Kalisz, Piła Jasło Koszalin Jelenia Góra, Legnica Gorzów Wielkopolski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1404 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1409 z 20082008-12-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. sygn. akt P 48/07

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1408 z 20082008-12-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. sygn. akt K 37/07

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1407 z 20082008-12-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1406 z 20082008-12-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1405 z 20082008-12-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 208 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1403 z 20082008-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1402 z 20082008-12-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. w sprawie udzielenia zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1401 z 20082008-12-11

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół miasta"

porady prawne online

Porady prawne

 • Kontrola dokumentacji firmy

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i siedzibą firmy jest prywatne mieszkanie. Czy pracownicy US mogą pod moją nieobecność żądać wpuszczenia do mieszkania (...)

 • Skarga na dyrektora UKS

  W czasie trwania kontroli przez UKS inspektor skarbowy oraz dyrektor wręcz ignorują przepisy prawa. Do kogo mogę napisać skargę na takie postępowanie?

 • Definicja organu podatkowego

  Czy przepis art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej oznacza, że organ kontroli skarbowej jest organem podatkowym mimo, że nie jest wymieniony w art. 13 ordynacji (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Przedłużanie terminu kontroli

  W roku ubiegłym tj. 2007 pojawili się urzędnicy UKS chcąc przeprowadzić kontrolę przedstawiając pismo z nieaktualnymi danymi do kontroli (fakt powyższy pomińmy). (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-19 poz. 62

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-06 poz. 244

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-17 poz. 1416

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1544

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-22 poz. 257

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.