Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 134 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-02-11
Data wydania:2008-02-07
Data wejscia w życie:2008-02-11
Data obowiązywania:2008-02-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 134 z 2008


134

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Stara Kiszewa w województwie pomorskim Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.1)) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Stara Kiszewa w województwie pomorskim. ———————

1)

§

2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 6 kwietnia 2008 r. §

3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2008 r. (poz. 134)

KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynności wyborczej 2

Lp. 1 1

Treść czynności wyborczej 3

w dniu wejścia w życie rozporządzenia — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Stara Kiszewa

Dziennik Ustaw Nr 22 1 2 2 do 22 lutego 2008 r.                — 1543 — 3                Poz. 134


— podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej, — zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych — zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej — powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej — zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta — zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych — powołanie obwodowych komisji wyborczych, — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, — składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia — sporządzenie spisu wyborców, — podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi — rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia — zakończenie kampanii wyborczej — przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców — przeprowadzenie głosowania

3 4 5 6 7

do 25 lutego 2008 r. do 28 lutego 2008 r. do 14 marca 2008 r. (do godz.

2400) do 17 marca 2008 r. do 19 marca 2008 r.

8

do 25 marca 2008 r.

9

od 25 marca 2008 r.

10 11 12

4 kwietnia 2008 r. o godz. 2400 5 kwietnia 2008 r. 6 kwietnia 2008 r. godz. 600—2000

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 134 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.