Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1419 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-12
Data wydania:2008-10-17
Data wejscia w życie:2008-12-27
Data obowiązywania:2008-12-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1419 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 220                — 12160 —                Poz. 1419


1419

USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Art. 1. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) w art. 42:

1) w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży a także sportu osób niepełnosprawnych;”;

2) po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: „7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 5a, oraz przekazuje je jednostkom samorządu terytorialnego.

8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 5a, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania, uwzględniając w szczególności znaczenie i charakter zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży a także sportu osób niepełnosprawnych.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1419 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.