Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1432 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-12
Data wydania:2008-11-06
Data wejscia w życie:2009-01-01
Data obowiązywania:2008-12-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1432 z 2008


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 220                — 12186 —                Poz. 1432


1432

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) wypłata — wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych na IKE dokonywaną na rzecz: a) oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1 albo b) osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego;”, b) pkt 15 otrzymuje brzmienie: „15) zwrot — wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej;”, c) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: „15a) częściowy zwrot — wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej;”;

2) w art. 9 w ust. 1: a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) termin dokonania wypłaty, wypłaty transferowej, częściowego zwrotu oraz zwrotu;”, b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: „7a) warunki wypłaty w ratach, w tym liczbę rat, w przypadku dokonywania wypłaty w ratach;”;

3) w art. 13: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.”, ———————

1)

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w ust. 1 będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.”;

4) w art. 15 uchyla się ust. 2;

5) w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Organ nadzoru jest obowiązany do sporządzenia i przekazania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego półrocznej i rocznej informacji zbiorczej o IKE prowadzonych przez nadzorowane instytucje finansowe, w terminie do dnia 31 sierpnia za ostatnie półrocze i do ostatniego dnia lutego za rok poprzedni.”;

6) w art. 21 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) o wysokości i datach dokonywania częściowych zwrotów;”;

7) w art. 22: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Instytucja finansowa lub syndyk, dokonując wypłaty, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 albo w art. 46, jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania informacji o dokonaniu wypłaty jednorazowej albo o dokonaniu wypłaty pierwszej raty do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla oszczędzającego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata.”, b) w ust. 3 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) wysokości i daty częściowych zwrotów;”;

8) w art. 34: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty w ratach pierwsza rata, powinny być, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:

1) złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1432 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1250

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1658

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-04 poz. 98

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-30 poz. 1542

  Ustawa z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw z 1993-12-02 poz. 583

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.