Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1437 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-16
Data wydania:2008-12-09
Data wejscia w życie:2008-12-16
Data obowiązywania:2008-12-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1437 z 2008


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 221                — 12197 —                Poz. 1437


1437

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, warunki i tryb:

1) przekazywania przez kierowników jednostek organizacyjnych służbom ochrony państwa informacji oraz udostępniania im dokumentów niezbędnych do stwierdzenia, czy osoba objęta postępowaniem sprawdzającym, zwana dalej „osobą sprawdzaną”, daje rękojmię zachowania tajemnicy;

2) udzielania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policję, Straż Graniczną, ˚andarmerię Wojskową oraz organy kontroli skarbowej, zwanych dalej „służbami współdziałającymi”, niezbędnej pomocy służbom ochrony państwa przy wykonywaniu czynności w ramach prowadzonych postępowań sprawdzających. §

2. Służba ochrony państwa zwraca się z pisemnym wnioskiem do kierownika jednostki organizacyjnej o przekazanie informacji oraz udostępnienie niezbędnych dokumentów w celu potwierdzenia danych:

1) o osobie sprawdzanej, wskazanych w pkt 1 ankiet bezpieczeństwa osobowego, zwanych dalej „ankietą”, stanowiących załączniki nr 2a, 2b i 2c do ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą”;

2) w zależności od potrzeb, pozostałych danych zawartych w ankiecie. §

3. Wniosek, o którym mowa w § 2, powinien zawierać:

1) określenie służby ochrony państwa prowadzącej postępowanie sprawdzające i występującej z wnioskiem;

2) datę i miejsce sporządzenia wniosku;

3) podstawę prawną;

4) niezbędne dane identyfikacyjne osoby, której wniosek dotyczy, w tym: a) imię, nazwisko lub nazwisko rodowe, b) imię ojca, c) datę i miejsce urodzenia; ———————

1)

5) w zależności od potrzeb, dane dotyczące: a) miejsca zamieszkania, b) numeru i serii dowodu osobistego lub innego dokumentu, na podstawie którego można ustalić tożsamość, c) obywatelstwa, d) numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP);

6) określenie dokumentów lub informacji potwierdzających dane, o których mowa w § 2;

7) imienną pieczęć i podpis właściwego funkcjonariusza lub żołnierza upoważnionego przez szefa służby ochrony państwa kierującej wniosek. § 4.

1. Przekazanie informacji oraz udostępnianie dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 6, polega na:

1) niezwłocznym przesłaniu, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku, odpisu, wypisu, wyciągu lub uwierzytelnionej kopii niezbędnych dokumentów albo informacji określonych we wniosku;

2) udostępnieniu do wglądu, upoważnionemu funkcjonariuszowi lub żołnierzowi służby ochrony państwa, niezbędnych dokumentów w siedzibie jednostki organizacyjnej.

2. W celu uzyskania dostępu do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, upoważniony funkcjonariusz lub żołnierz służby ochrony państwa jest obowiązany okazać:

1) imienne upoważnienie, wydane przez szefa służby ochrony państwa, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia;

2) legitymację służbową. §

5. Upoważnienie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się kierownikowi jednostki organizacyjnej, drugi włącza się do akt postępowania sprawdzającego. § 6.

1. Służba ochrony państwa zwraca się, w ramach prowadzonego postępowania sprawdzającego, do służb współdziałających z pisemnym wnioskiem o udzielenie niezbędnej pomocy w zakresie przeprowadzenia:

1) czynności określonych w art. 37 ust. 4 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 2 oraz, w uzasadnionych przypadkach, w art. 38 ust. 1 pkt 5 ustawy;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1437 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1447 z 20082008-12-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1446 z 20082008-12-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2008 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1445 z 20082008-12-16

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1444 z 20082008-12-16

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1443 z 20082008-12-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1442 z 20082008-12-16

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji "CENRIT"

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1441 z 20082008-12-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1440 z 20082008-12-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1439 z 20082008-12-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1438 z 20082008-12-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz określenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1436 z 20082008-12-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-31 poz. 1750

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-25 poz. 159

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 958

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie współdziałania Wojskowych Służb Informacyjnych z odpowiednimi organami, służbami i instrukcjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-03 poz. 1904

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermana

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1255


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.