Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1507 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-24
Data wydania:2008-11-21
Data wejscia w życie:2009-01-08
Data obowiązywania:2008-12-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1507 z 2008


Strona 1 z 14

Dziennik Ustaw Nr 228                — 12699 —                Poz. 1507


1507

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

1) rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, zwanych dalej „emeryturami kapitałowymi”;

2) zasady nabywania prawa do emerytur kapitałowych;

3) zasady i tryb przyznawania emerytur kapitałowych;

4) zasady ustalania wysokości i wypłaty emerytur kapitałowych. Art. 2. W zakresie ustalania wysokości emerytur kapitałowych ustawa stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu na płeć, stan zdrowia, stan cywilny lub rodzinny. Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych — emeryturę, do której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił prawo na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2));

2) fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych — fundusz w rozumieniu przepisów o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych; ———————

1)

3) fundusz emerytalny — fundusz, o którym mowa w art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.3));

4) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych — Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

5) kwota dodatku pielęgnacyjnego — kwotę, o której mowa w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

6) oferta dożywotniej emerytury kapitałowej — obowiązującą w danym kwartale ofertę dożywotniej emerytury kapitałowej w rozumieniu przepisów o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych;

7) renta — rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną, do której prawo ustalił Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub na podstawie odrębnych przepisów;

8) składka — środki otrzymane z rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego;

9) zakład emerytalny — zakład emerytalny w rozumieniu przepisów o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych;

10) zestawienie ofert dożywotnich emerytur kapitałowych — obowiązujące w danym kwartale zestawienie ofert dożywotnich emerytur kapitałowych w rozumieniu przepisów o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych. Art. 4. Emerytury kapitałowe przysługują w ramach ubezpieczenia emerytalnego, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Art. 5. Emerytury kapitałowe przysługują osobom mającym ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 6. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do emerytur kapitałowych stosuje się odpowiednio:

1) art. 2a, art. 80 pkt 1—4, art. 81 pkt 1, art. 82, art. 83, art. 83b, art. 84 ust. 1, 4—8e i 11 oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; ———————

3)

2)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192, poz. 1180 i Nr 228, poz. 1507.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418 i Nr 227, poz. 1505.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1507 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1525 z 20082008-12-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt P 68/07

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1524 z 20082008-12-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt P 17/07

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1523 z 20082008-12-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w drodze weryfikacji danych

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1522 z 20082008-12-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów aplikantów sądowo - prokuratorskich

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1521 z 20082008-12-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1520 z 20082008-12-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1519 z 20082008-12-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1518 z 20082008-12-24

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1517 z 20082008-12-24

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1516 z 20082008-12-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1515 z 20082008-12-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1514 z 20082008-12-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1513 z 20082008-12-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1512 z 20082008-12-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1511 z 20082008-12-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1510 z 20082008-12-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1509 z 20082008-12-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1508 z 20082008-12-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1506 z 20082008-12-24

  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe

porady prawne online

Porady prawne

 • Emerytura pomostowa

  Czy tzw. "emerytura pomostowa" jest aktualnym świadczeniem?

 • Nowe zasady prawa do emerytury

  Do tej pory warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń emerytalnych było rozwiązanie wszystkich stosunków pracy w jakich wnioskujący o emeryturę pozostaje, z możliwością (...)

 • Komu przysługuje emerytura pomostowa?

  Komu przysługuje emerytura pomostowa?

 • Symbole PKWiU a obniżona stawka VAT

  Prowadzę firmę (PKPiR, VAT). Czy to prawda, że od 1 grudnia 2008 r. nie ma obowiązku podawania symbolu PKOB lub PKWiU dla celów obniżonej stawki VAT na fakturze?

 • Podstawa wyliczenia emerytury

  Emeryt zawiesza pobieranie emerytury wykonując pracę zarobkową, uzyskuje większe dochody niżby otrzymywał z emerytury. Są pogłoski o zmianie ustawy o zaopatrzeniu (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.