Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1539 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r. sygn. akt P 57/07

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-29
Data wydania:2008-12-15
Data wejscia w życie:2008-12-29
Data obowiązywania:2008-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1539 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 229                — 12820 —                Poz. 1539


1539

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 15 grudnia 2008 r. sygn. akt P 57/07 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski — przewodniczący, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Teresa Liszcz — sprawozdawca, Andrzej Rzepliński,

protokolant: Grażyna Szałygo,

trzenie sprawy do członka kolegium, który brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji, jest zgodny z art. 2 w związku z art. 78 Konstytucji, orzeka: Art. 24 § 1 pkt 5 w związku z art. 27 § 1 i art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w zakresie, w jakim nie wyłącza członka samorządowego kolegium odwoławczego z postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy członek ten brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Mirosław Wyrzykowski Zbigniew Cieślak Teresa Liszcz Maria Gintowt-Jankowicz Andrzej Rzepliński

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 15 grudnia 2008 r., pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy art. 24 § 1 pkt 5 w związku z art. 27 § 1 i art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w zakresie, w jakim ogranicza wyłączenie członka samorządowego kolegium odwoławczego w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpa-

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1539 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1538 z 20082008-12-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1537 z 20082008-12-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1536 z 20082008-12-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1535 z 20082008-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1534 z 20082008-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1532 z 20082008-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru zastawów

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1531 z 20082008-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1529 z 20082008-12-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1528 z 20082008-12-29

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1526 z 20082008-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.