Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 232, poz. 1568 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-29
Data wydania:2008-12-23
Data wejscia w życie:2008-12-29
Data obowiązywania:2008-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 232, poz. 1568 z 2008


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 232                — 13323 —                Poz. 1568


1568

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych Na podstawie art. 15 ust. 5, art. 20a ust. 2 oraz art. 28b ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 75, poz. 451 i Nr 113, poz. 722) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) uchyla się pkt 12, 13 i 15, b) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu: „17) PDF — format plików PDF (Portable Document Format) generowany w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu i jego wydruk.”;

2) w § 3: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, wraz z załącznikami opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym organu upoważnionego do wydania aktu prawnego oraz oznacza się czasem. Podpis ten weryfikuje się za pomocą kwalifikowanego certyfikatu sporządzonego w strukturach fizycznych dokumentu w formacie XML i oznacza się czasem, zgodnie ze specyfikacją techniczną formatu podpisu określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”, b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. W przypadku orzeczenia sądu lub Trybunału Konstytucyjnego dokument elektroniczny zawiera w swojej treści poświadczenie zgodności z oryginałem, obejmujące także dane organu (składu orzekającego), który wydał i podpisał orzeczenie, oraz opatruje się go bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej przez ten organ lub na mocy odrębnych przepisów do sporządzenia odpisu orzeczenia. ———————

1)

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do uchwał Państwowej Komisji Wyborczej podpisanych na mocy odrębnych przepisów przez wszystkich członków biorących udział w ich podejmowaniu oraz obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej, a także protokołów terytorialnych komisji do spraw referendum.”;

3) w § 4: a) uchyla się ust. 1, b) w ust. 2 w pkt 4 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 5 i 6, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Włączone w treść aktu elementy zewnętrzne określone w ust. 2 pkt 4 są przechowywane w postaci plików binarnych, do których odwołanie następuje w postaci względnego odnośnika opatrzonego etykietą z informacją na temat danego zbioru. Bezpośrednio w kodzie XML dokumentu elektronicznego wprowadza się skrót kryptograficzny danego pliku binarnego wyliczany za pomocą funkcji skrótu.”, d) uchyla się ust. 4—7;

4) uchyla się § 5—7;

5) w § 8: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Autentyczność i integralność dzienników urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę są zapewnione bezpiecznym podpisem elektronicznym upoważnionej osoby, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub przez zastosowanie technik kryptograficznych systemu teleinformatycznego organu wydającego dziennik urzędowy.

2. Dzienniki urzędowe wydaje się w formacie PDF, opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym organu wydającego i oznacza się czasem określanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Organ wydający dzienniki urzędowe, zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę oraz inne akty pod-

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 232, poz. 1568 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Niechciana poczta elektroniczna

  Czy dostając regularnie pocztę elektroniczną, której nie chcę, mogę zażądać odszkodowania od nadawcy? Najprawdopodobniej nadawca pobrał mój adres email z mojej (...)

 • Wysyłanie ofert handlowych faksem

  Proszę o informację, czy polskie prawo reguluje w jakikolwiek sposób (jeśli tak, to jaki) przesyłanie ofert handlowych faksem. Chciałbym w ten sposób rozesłać do (...)

 • Oświadczenie woli składane w formie elektronicznej a forma pisemna

  Kiedy, według przepisów Kodeksu cywilnego, oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne oświadczeniu złożonemu w formie pisemnej?

 • KPiR w formie elektronicznej

  Chciałbym przejść z ręcznego na elektroniczne prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT. Co w związku z tym należy zrobić? Oczywiście poza (...)

 • Podpis elektroniczny- postępowanie administracyjne

  Czy art. 63 par. 1 kpa umożliwia mi składanie do organu wyższej instancji zażaleń lub odwołań e-mailem? Czy za skrzynkę podawczą można uznać główny adres e-mailowy (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.