Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1628 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-31
Data wydania:2008-12-24
Data wejscia w życie:2009-01-01
Data obowiązywania:2008-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1628 z 2008


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 236                — 13580 —                Poz. 1628


1628

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat:

1) zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, zwanych dalej „kosztami nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń”;

2) powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych, zwanych dalej „kosztami nadzoru nad rynkiem emerytalnym”. § 2.

1. Wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń za dany rok oblicza się jako iloczyn procentowego udziału danego zakładu ubezpieczeń w składce przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń w danym roku oraz poniesionych ogółem kosztów nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń w danym roku, nie więcej jednak niż iloczyn procentowego udziału danego zakładu ubezpieczeń w składce przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń w danym roku oraz kwoty stanowiącej 0,14 % zbioru składek przypisanych brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń w danym roku.

2. Wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym za dany rok oblicza się jako iloczyn procentowego udziału składki wpłaconej do zarządzanego przez dane powszechne towarzystwo emerytalne otwartego funduszu emerytalnego w składkach wpłaconych do wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku oraz poniesionych ogółem kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym w danym roku, nie więcej jednak niż iloczyn procentowego udziału składki wpłaconej do zarządzanego przez dane powszechne towarzystwo emerytalne otwartego funduszu emerytalnego w składkach wpłaconych do wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku oraz kwoty stanowiącej 0,14 % składek wpłaconych do wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku.

———————

1)

3. Wysokość składki przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń oraz wysokość składek wpłaconych do wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, a także wysokość kosztów nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń oraz wysokość kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym, ustala się na podstawie informacji uzyskanych od Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „organem nadzoru”. § 3.

1. Zakład ubezpieczeń ustala co miesiąc zaliczkę na poczet kosztów nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń w wysokości 0,0665 % sumy składek przypisanych brutto w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który jest uiszczana zaliczka.

2. Powszechne towarzystwo emerytalne ustala co miesiąc zaliczkę na poczet kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym w wysokości 0,1064 % sumy składek wpłaconych w danym miesiącu do otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez to powszechne towarzystwo emerytalne, przy czym sumę składek wpłaconych w danym miesiącu do otwartego funduszu emerytalnego ustala się według daty wpływu składek na rachunek funduszu.

3. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń wpłaca za każdy miesiąc najpóźniej do końca tego miesiąca, jednocześnie informując organ nadzoru o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości.

4. Zaliczkę, o której mowa w ust. 2, powszechne towarzystwo emerytalne wpłaca za każdy miesiąc najpóźniej do końca następnego miesiąca, jednocześnie informując organ nadzoru o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości. Zaliczka za ostatni miesiąc roku kalendarzowego jest wpłacana do końca tego miesiąca, w wysokości zaliczki wpłaconej za miesiąc poprzedni.

5. Wpłaty zaliczek ulegają wstrzymaniu w przypadku, gdy kwota uiszczonych zaliczek po dokonaniu przez zakłady ubezpieczeń wpłat za

6. miesiąc albo kolejne miesiące danego roku kalendarzowego będzie wyższa niż prognoza dochodów na pokrycie zaplanowanych wydatków z tytułu kosztów nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń.

6. Wpłaty zaliczek ulegają wstrzymaniu w przypadku, gdy kwota uiszczonych zaliczek po dokonaniu przez powszechne towarzystwa emerytalne wpłat za

6. miesiąc albo kolejne miesiące danego roku kalendarzowego będzie wyższa niż prognoza dochodów na pokrycie zaplanowanych wydatków z tytułu kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym.

7. Organ nadzoru w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, informuje zakłady

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204 i Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 557 i Nr 171, poz. 1206 oraz z 2008 r. Nr 228, poz. 1507.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1628 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1649 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1648 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie trybu sprawdzania lokalu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1647 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1646 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1645 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1644 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1643 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1642 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2009

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1641 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1640 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1639 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1638 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1637 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1636 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1635 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1634 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1633 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1632 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1631 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1630 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1629 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-29 poz. 294

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych, terminów uiszczania tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-29 poz. 292

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-01 poz. 655

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-02 poz. 127

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-05 poz. 612

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.