Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1653 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-31
Data wydania:2008-12-05
Data wejscia w życie:2009-01-01
Data obowiązywania:2008-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1653 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 237                — 13669 —                Poz. 1653


1653

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101) po art. 56 w rozdziale 8 dodaje się art. 56a w brzmieniu: „Art. 56a.

1. W 2009 r. na podstawie założeń, o których mowa w art. 46 ust. 3, minister właściwy do spraw zdrowia, do dnia 15 stycznia 2009 r., przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wysokość środków na finansowanie zadań, o których mowa w art. 46 ust. 1, wraz z podziałem tych środków pomiędzy poszczególne województwa.

2. W celu ustalenia wysokości środków na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa należy kolejno obliczyć:

1) dla każdego województwa — sumę: a) iloczynu liczby zespołów podstawowych w tym województwie i wskaźnika kosztów całodobowego utrzymania zespołu podstawowego stanowiącego 0,75 kosztów całodobowego utrzymania zespołu specjalistycznego oraz b) liczby zespołów specjalistycznych — zwaną dalej „unormowaną liczbą zespołów”;

2) sumę unormowanej liczby zespołów łącznie dla wszystkich województw;

3) dla każdego województwa — udział procentowy unormowanej liczby zespołów w sumie, o której mowa w pkt

2.

3. Wysokość środków na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego dla danego województwa stanowi iloczyn środków ustalonych w ustawie budżetowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego i udziału procentowego, o którym mowa w ust. 2 pkt

3. 4. Na rok 2009 liczby zespołów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala się na podstawie planów, o których mowa w art. 21, uwzględniając współczynniki stanowiące stosunek okresu funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego w danym roku do całego roku.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1653 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1666 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1665 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1664 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1663 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1662 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1661 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1660 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1659 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1658 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1657 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1656 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1655 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1654 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1652 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1651 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1650 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-18 poz. 1425

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-30 poz. 300

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-14 poz. 679

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-31 poz. 1137

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1689

  Ustawa z dnia 24 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.