Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 19 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-09
Data wydania:2007-12-28
Data wejscia w życie:2008-01-24
Data obowiązywania:2008-01-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 19 z 2008


Strona 1 z 3
19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą”, zarządza się, co następuje: §

1. Sprawozdanie roczne z działalności komornika sądowego, zwane dalej „sprawozdaniem”, zawiera część opisową obejmującą dane dotyczące funkcjonowania kancelarii oraz część tabelaryczną przedstawiającą dane z zakresu ruchu spraw egzekucyjnych i stanu zaległości. §

2. W części opisowej sprawozdania komornik zamieszcza następujące dane:

1) imię i nazwisko oraz datę powołania na stanowisko komornika sądowego;

2) sąd rejonowy, przy którym działa;

3) siedzibę i adres kancelarii komorniczej;

4) dni i godziny przyjmowania interesantów;

5) liczbę zatrudnionych przez komornika asesorów i daty ich zatrudnienia;

6) liczbę aplikantów komorniczych i innych osób zatrudnionych przez komornika;

7) zakład ubezpieczeń, z którym zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą być wyrządzone w związku z jego działalnością lub działaniem jego pracowników w związku z postępowaniem egzekucyjnym, wysokość sum ubezpieczenia i okresy obowiązywania tych umów;

8) okresy działalności zastępcy komornika ze wskazaniem przyczyn jego wyznaczenia i osoby zastępcy; ———————

1)

9) ilość przeprowadzonych przez asesora komorniczego egzekucji, na podstawie zlecenia komornika w trybie art. 33 ust. 1 ustawy. § 3.

1. W części tabelarycznej sprawozdania komornik umieszcza w poszczególnych tabelach dane liczbowe odnośnie do wpływu spraw, rodzajów spraw, pozostałości spraw z poprzedniego roku, załatwienia spraw, pozostałości na rok następny, terminowości załatwień spraw, egzekwowanych należności, liczby przeprowadzonych dochodzeń z urzędu, dokonanych zajęć, dokonanych sprzedaży w trybie art. 865 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego, licytacji, spraw przekazanych do sądu, zawieszonych i oczekujących na wnioski stron.

2. Wzór części tabelarycznej sprawozdania, o której mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. §

4. W części opisowej sprawozdania komornik może przedstawić uwagi i wyjaśnienia w odniesieniu do poszczególnych tabel określonych w załączniku. W szczególności może wyjaśnić przyczyny różnic pomiędzy stanem obecnym i stanem stwierdzonym w poprzednim sprawozdaniu. Ponadto komornik może zamieścić inne spostrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji ustawowych zadań komornika sądowego. §

5. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu sprawozdania z działalności komornika (Dz. U. Nr 41, poz. 357). §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: Z. åwiąkalski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2007 r. (poz. 19)

Dziennik Ustaw Nr 3                WZÓR CZ¢ÂCI TABELARYCZNEJ ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOÂCI KOMORNIKA SĄDOWEGO                — 73 — Poz. 19


< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 19 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.