Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-11
Data wydania:2007-12-28
Data wejscia w życie:2008-01-26
Data obowiązywania:2008-01-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 2008


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 4                — 106 —                Poz. 26


26

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać maszyny do pomiaru pola powierzchni skór, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych2) Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania w zakresie wykonania, charakterystyk metrologicznych oraz miejsc umieszczania cech zabezpieczających podlegających sprawdzeniu podczas legalizacji ponownej maszyn do pomiaru pola powierzchni skór, zwanych dalej „maszynami”, wprowadzonych do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności;

2) szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej maszyn;

3) zakres informacji, jakie powinna zawierać instrukcja obsługi maszyny. §

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do maszyn wprowadzonych do obrotu lub użytkowania:

1) na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wydanych do dnia 7 stycznia 2007 r.;

2) w wyniku dokonania oceny zgodności. § 3.

1. Na maszynie, o której mowa w § 2 pkt 2, powinny być umieszczone następujące oznaczenia:

1) oznakowanie zgodności, o którym mowa w art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.4)), dodatkowe oznakowanie metrolo———————

1)

giczne oraz numer jednostki notyfikowanej, o której mowa w art. 22 tej ustawy;

2) nazwa lub znak producenta;

3) oznaczenia identyfikacyjne maszyny;

4) dolna i górna granica zakresu pomiarowego;

5) numer certyfikatu badania typu WE lub certyfikatu badania projektu WE, o którym mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

2. Na maszynie mogą być umieszczone inne oznaczenia pod warunkiem, że nie pogarszają widoczności i czytelności oznakowania zgodności oraz dodatkowego oznakowania metrologicznego. §

4. Błędy graniczne dopuszczalne przy legalizacji ponownej maszyny, o której mowa w § 2 pkt 2, wynoszą ± 2 % wartości mierzonej, ale nie mniej niż 2 dm2. § 5.

1. Do maszyny, o której mowa w § 2 pkt 2, powinna być dołączona instrukcja obsługi.

2. W instrukcji obsługi powinny być określone warunki użytkowania oraz ograniczenia dla maszyny ze względu na prędkość przesuwu skóry, jej grubość i stan powierzchni, jeżeli ma to znaczenie dla wykonywania pomiarów. §

6. Podczas legalizacji pierwotnej lub ponownej maszyny, o której mowa w § 2 pkt 1, wykonuje się sprawdzenie:

1) zgodności z zatwierdzonym typem;

2) poprawności oznaczeń na maszynie;

3) poprawności działania urządzenia do kasowania wskazań;

4) urządzenia drukującego, o ile ma to zastosowanie;

5) błędów wskazań maszyny w normalnych warunkach użytkowania. §

7. Podczas legalizacji ponownej maszyny, o której mowa w § 2 pkt 2, wykonuje się sprawdzenia, o których mowa w § 6 pkt 2—5. § 8.

1. W celu sprawdzenia poprawności działania urządzenia do kasowania wskazań doprowadza się — przez pomiar pola powierzchni skóry — wskazanie maszyny do dowolnej wartości, znajdującej się w pobliżu środka zakresu pomiarowego, a następnie wskazanie to kasuje się. Czynności naciskania i zwalniania dźwigni lub przycisków do kasowania wskazań należy wykonać trzykrotnie.

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 14 września 2007 r., pod numerem 2007/0509/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.