Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 453 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-04-30
Data wydania:2008-04-30
Data wejscia w życie:2008-04-30
Data obowiązywania:2008-04-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 453 z 2008


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 76                — 4279 —                Poz. 453


453

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

Na podstawie art. 26a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U.

Nr 31, poz. 264, z 2005 r. Nr 40, poz. 379, z 2006 r. Nr 38, poz. 262 oraz z 2007 r. Nr 90, poz. 596) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia lp. 5 otrzymuje brzmienie:

„5

Główny księgowy

XV—XVII

do 6

według odrębnych przepisów”

§

2. Wielokrotności kwoty bazowej służące do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia, mają zastosowanie przy ustalaniu wynagrodzeń zasadniczych przysługujących prezesom izb, zastępcom prezesów i etatowym członkom kolegiów od dnia 1 stycznia 2008 r. ———————

1)

§

3. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia, mają zastosowanie przy ustalaniu wynagrodzeń przysługujących pracownikom regionalnych izb obrachunkowych od dnia 1 stycznia 2008 r. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2008 r. (poz. 453)

Załącznik nr 1

TABELA WIELOKROTNOÂCI KWOTY BAZOWEJ Lp. 1 2 3 Prezes izby Zastępca prezesa Etatowy członek kolegium Stanowisko Wynagrodzenie zasadnicze 3,5—4,8 2,8—4,1 2,1—3,4 Dodatek funkcyjny 0,7—0,9 0,5—0,8

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 453 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.