Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 518 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-05-16
Data wydania:2008-05-08
Data wejscia w życie:2008-05-31
Data obowiązywania:2008-05-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 518 z 2008


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 85                — 4694 —                Poz. 518


518

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 36, poz. 202) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) w ust. 1: — po pkt 123 dodaje się pkt 123a i 123b w brzmieniu: „123a) S-10 — sprawozdanie wyższych; o studiach 8b) DS-52I — uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej. Kwestionariusz indywidualny; 8c) EU-SILC-1G — europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego; 8d) EU-SILC-1I — europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny;”, — po pkt 11 dodaje się pkt 11a i 11b w brzmieniu: „11a) SSI-10G — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz gospodarstwa domowego; 11b) SSI-10I — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny;”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: a) po wzorze formularza R-r-zb — badanie plonów zbóż dodaje się wzory formularzy: — S-10 — sprawozdanie o studiach wyższych, — S-11 — sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, b) po wzorze formularza SP-3 — sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw dodaje się wzory formularzy: — SSI-01 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, — SSI-02 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

123b) S-11 — sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów;”, — po pkt 129 dodaje i 129b w brzmieniu: się pkt 129a

„129a) SSI-01 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach; 129b) SSI-02 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego;”, b) w ust. 2: — po pkt 8 dodaje się pkt 8a—8d w brzmieniu: „8a) DS-52G — uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej. Kwestionariusz gospodarstwa domowego; ———————

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 518 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.