Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 843 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zadań i sposobu działania punktu odbioru alertu oraz wymagań dotyczących funkcjonowania systemu alertu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-06-30
Data wydania:2009-06-23
Data wejscia w życie:2009-07-15
Data obowiązywania:2009-06-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 843 z 2009


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 102                — 7645 —                Poz. 843


843

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zadań i sposobu działania punktu odbioru alertu oraz wymagań dotyczących funkcjonowania systemu alertu Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zadania i sposób działania punktu odbioru alertu;

2) wymagania dotyczące funkcjonowania systemu alertu. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) systemie alertu — oznacza to system alertu o zagrożeniu ochrony statku, o którym mowa w Prawidle 6 Rozdziału XI-2 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319 oraz z 2005 r. Nr 120, ———————

1)

poz. 1016), wraz z Protokołem dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177), zwanej dalej „Konwencją SOLAS”;

2) informacji o zagrożeniu lub naruszeniu ochrony statku — oznacza to sygnał o zagrożeniu bądź naruszeniu ochrony statku nadawany za pomocą standardowych (otwartych) systemów komunikacji. §

3. Szczegółowe zadania i sposób działania punktu odbioru alertu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

4. Wymagania dotyczące funkcjonowania systemu alertu na statkach, o których mowa w Prawidle 6 Rozdziału XI-2 Konwencji SOLAS, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2009 r. (poz. 843)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA I SPOSÓB DZIAŁANIA PUNKTU ODBIORU ALERTU Punkt odbioru alertu postępuje zgodnie z poniższymi zasadami w zależności od sposobu odebrania alertu lub informacji o zagrożeniu statku oraz rejonu, w którym znajduje się statek, od którego otrzymano alert lub informację o zagrożeniu.

1. Postępowanie punktu odbioru alertu w przypadku odebrania alertu 1.1. Odebranie informacji o alercie od armatora statku 1.2. W przypadku uznania, że doszło do zagrożenia lub naruszenia ochrony statku, który znajduje się w polskich obszarach morskich, punkt odbioru alertu: 1.2.1. informuje o odebranym alercie centralny punkt kontaktowy i właściwy regionalny punkt kontaktowy, 1.2.2. informuje o sytuacji zagrożenia lub naruszenia ochrony statku dyżurną służbę operacyjną Marynarki Wojennej RP i służbę dyżurną operacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej, 1.2.3. informuje właściwe terytorialnie wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, 1.2.4. przeprowadza analizę nawigacyjną, 1.2.5. przekazuje na bieżąco uzyskane informacje do centralnego punktu kontaktowego, właściwego regionalnego punktu kontaktowego oraz dyżurnej służby operacyjnej Marynarki Wojennej RP i służby dyżurnej operacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej 1.3. W przypadku uznania, że doszło do zagrożenia lub naruszenia ochrony statku, który znajduje się poza polskimi obszarami morskimi, punkt odbioru alertu: 1.3.1. informuje o odebranym alercie centralny punkt kontaktowy i właściwy regionalny punkt kontaktowy, 1.3.2. niezwłocznie informuje o odebranym alercie punkt odbioru alertu państwa, w pobliżu którego w danej chwili przebywa statek,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 843 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 857 z 20092009-06-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie właściwości rzeczowej specjalistycznego urzędu górniczego — Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 856 z 20092009-06-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 854 z 20092009-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 853 z 20092009-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 851 z 20092009-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 850 z 20092009-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 849 z 20092009-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 848 z 20092009-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 847 z 20092009-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 846 z 20092009-06-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 845 z 20092009-06-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 844 z 20092009-06-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 842 z 20092009-06-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Perzów w województwie wielkopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 841 z 20092009-06-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-11 poz. 33

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-19 poz. 1431

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-26 poz. 783

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-05 poz. 925

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-28 poz. 968

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.