Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 875 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-07-02
Data wydania:2009-06-17
Data wejscia w życie:2009-07-10
Data obowiązywania:2009-07-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 875 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 105                — 8397 —                Poz. 875


875

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1) z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej;

2) sposób dokonywania zmian wpisów w rejestrze i wykreśleń z rejestru;

3) dokumenty niezbędne do dokonania czynności określonych w pkt 2;

4) zakres danych podlegających wpisowi. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej;

2) rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006 — rozumie się przez to rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) nr 1082/2006 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 19);

3) rejestrze — rozumie się przez to Rejestr Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej;

4) organie prowadzącym rejestr — rozumie się przez to ministra właściwego do spraw zagranicznych;

5) osobie upoważnionej — rozumie się przez to osobę upoważnioną przez członków europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej, zwanego dalej „ugrupowaniem”, do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru lub dokonywania zmian wpisów oraz wykreśleń w rejestrze. §

3. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej. § 4.

1. Osoba upoważniona zgłasza utworzenie ugrupowania, zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru lub wykreśleniu z rejestru do organu prowadzącego rejestr.

2. Dyrektor ugrupowania zgłasza do organu prowadzącego rejestr wystąpienie członka z ugrupowania lub rozwiązanie ugrupowania w wyniku uchwały jego członków. ———————

1)

§

5. Wraz ze zgłoszeniami, o których mowa w § 4, osoba upoważniona albo dyrektor ugrupowania przesyła do organu prowadzącego rejestr dokumenty będące podstawą zgłoszenia, w szczególności:

1) konwencję ugrupowania;

2) statut ugrupowania;

3) uchwałę lub decyzję uprawnionego o przystąpieniu do ugrupowania; organu

4) uchwałę lub decyzję członków ugrupowania o przyjęciu statutu;

5) upoważnienie do dokonywania czynności związanych z dokonywaniem zmian i wykreśleń z rejestru;

6) zgody na przystąpienie każdego z członków do ugrupowania, wydane zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1082/2006;

7) uchwałę lub decyzję członków ugrupowania o jego rozwiązaniu lub wystąpieniu członka z ugrupowania;

8) inne dokumenty stanowiące podstawę zmiany danych podlegających wpisowi lub wykreśleniu z rejestru. §

6. Rejestr składa się z następujących rubryk, oznaczonych literami od A do R:

1) „A” — liczba porządkowa wpisu;

2) „B” — data wydania decyzji o wpisie, odmowie wpisu do rejestru lub wykreśleniu wpisu z rejestru;

3) „C” — nazwa, siedziba i adres ugrupowania;

4) „D” — cel i zadania ugrupowania;

5) „E” — wykaz członków ugrupowania;

6) „F” — wykaz organów ugrupowania oraz osób wchodzących w ich skład (imię i nazwisko), w tym osób uprawnionych do reprezentacji ugrupowania;

7) „G” — imię i nazwisko osoby upoważnionej do dokonania czynności rejestracji, zmian i wykreśleń z rejestru;

8) „H” — data wydania decyzji administracyjnej w sprawie wydania zgody na przystąpienie do ugrupowania;

9) „I” — data utworzenia ugrupowania;

10) „J” — data rejestracji ugrupowania;

11) „K” — data ogłoszenia statutu i konwencji ugrupowania;

Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 875 z 2009 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-30 poz. 308

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-16 poz. 830

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-09 poz. 1390

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-13 poz. 205

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-28 poz. 490

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.