Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 906 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-07-08
Data wydania:2009-06-25
Data wejscia w życie:2009-07-23
Data obowiązywania:2009-07-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 906 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 108                — 8544 —                Poz. 906


906

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego (Dz. U. Nr 163, poz. 1580, z 2006 r. Nr 42, poz. 281 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 195) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Do pełnienia czynnej służby wojskowej mogą zgłaszać się, w drodze zaciągu ochotniczego, żołnierze rezerwy i osoby, które stawały do kwalifikacji wojskowej, zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej. ———————

1)

2. Do pełnienia czynnej służby wojskowej mogą zgłaszać się, w drodze zaciągu ochotniczego, również osoby, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, oraz osoby niepodlegające obowiązkowi służby wojskowej, pod warunkiem że ukończyły osiemnaście lat i nie ukończyły:

1) w przypadku mężczyzn — sześćdziesięciu lat;

2) w przypadku kobiet — pięćdziesięciu lat.”;

2) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ochotników, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do komisji lekarskiej w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 906 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 911 z 20092009-07-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2009 r. sygn. akt K 1/07

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 910 z 20092009-07-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r. sygn. akt P 45/08

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 909 z 20092009-07-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r. sygn. akt K 14/07

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 908 z 20092009-07-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 907 z 20092009-07-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 904 z 20092009-07-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 903 z 20092009-07-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 902 z 20092009-07-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 901 z 20092009-07-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.