Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 59 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-26
Data wydania:2008-12-05
Data wejscia w życie:2009-02-10
Data obowiązywania:2009-01-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 59 z 2009


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 11                — 1530 —                Poz. 59


59

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 9 otrzymuje brzmienie: „Art. 9. Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa.”;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. 12. Minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i systemu powiadamiania ratunkowego.”;

3) w art. 14: a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) współpracę z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3)) oraz systemem powiadamiania ratunkowego.”, b) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) organizacji stanowisk kierowania.”;

4) po art. 14 dodaje się art. 14a—14f w brzmieniu: „Art. 14a.

1. Tworzy się system powiadamiania ratunkowego integrujący krajowy system ratowniczo-gaśniczy i system Państwowego Ratownictwa Medycznego, w zakresie realizacji następujących zadań:

1) bieżącej analizy zasobów ratowniczych, ———————

1)

2) przyjmowania zgłoszeń alarmowych oraz obsługi numeru alarmowego 112,

3) kwalifikacji zgłoszeń,

4) podejmowania działań zgodnie z określonymi procedurami, w szczególności: a) dysponowania sił ratowniczych i zespołów ratownictwa medycznego, b) koordynowania oraz monitorowania działań ratowniczych i medycznych czynności ratunkowych, c) powiadamiania o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, d) inicjowania procedur reagowania kryzysowego.

2. Zadania systemu powiadamiania ratunkowego wykonują na terenie województwa:

1) wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego, przez które rozumie się wspólne stanowisko kierowania, w skład którego wchodzą: a) stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, b) stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

2) centra powiadamiania ratunkowego, przez które rozumie się wspólne stanowiska kierowania, w skład których wchodzą: a) stanowiska kierowania komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, b) dyspozytorzy medyczni zatrudnieni przez dysponentów jednostek określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, funkcjonujących na terenie działania centrum powiadamiania ratunkowego,

2)

3)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz ustawę z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2008 r. Nr 163, poz.

1015. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 59 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 66 z 20092009-01-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2009 r. sygn. akt P 40/07

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 65 z 20092009-01-26

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 63 z 20092009-01-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 62 z 20092009-01-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 61 z 20092009-01-26

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 60 z 20092009-01-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.