Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 61 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-26
Data wydania:2008-12-19
Data wejscia w życie:2009-02-10
Data obowiązywania:2009-01-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 61 z 2009


Strona 1 z 45

Dziennik Ustaw Nr 11                — 1535 —                Poz. 61


61

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1) z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie Na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje tytułów zawodowych nadawanych absolwentom: a) studiów pierwszego stopnia, b) studiów drugiego stopnia, c) jednolitych studiów magisterskich;

2) warunki wydawania: a) dyplomów ukończenia studiów, w tym dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, b) świadectwa ukończenia studiów doktoranckich, c) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, d) świadectwa ukończenia kursu dokształcającego;

3) wzory: a) dyplomów, w tym dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, b) suplementu do dyplomów, c) świadectwa ukończenia studiów doktoranckich, d) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, e) świadectwa ukończenia kursu dokształcającego. §

2. Absolwentom studiów pierwszego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:

1) inżynier architekt — po ukończeniu kierunku architektura i urbanistyka;

2) inżynier architekt krajobrazu — po ukończeniu kierunku architektura krajobrazu; ———————

1)

3) inżynier pożarnictwa — strażakom Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu przez nich kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;

4) inżynier — po ukończeniu kierunków innych niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz kierunku inżynieria bezpieczeństwa, innym niż absolwenci wymienieni w pkt 3, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) program nauczania określony dla kierunku studiów zawierał przedmioty techniczne, rolnicze lub leśne i przedmioty te stanowiły nie mniej niż 50 % ogólnej liczby godzin zajęć oraz plan studiów określał, że przynajmniej 50 % zajęć dydaktycznych jest ćwiczeniami audytoryjnymi, laboratoryjnymi, projektowymi lub terenowymi, b) standard kształcenia określony na podstawie art. 9 pkt 2 lub art. 10 ust. 1 lub art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, przewiduje na tym kierunku studia inżynierskie;

5) licencjat pielęgniarstwa — po ukończeniu kierunku pielęgniarstwo;

6) licencjat położnictwa — po ukończeniu kierunku położnictwo;

7) licencjat — po ukończeniu kierunków innych niż wymienione w pkt 1—6. §

3. Absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:

1) magister inżynier architekt — po ukończeniu kierunku architektura i urbanistyka;

2) magister inżynier architekt krajobrazu — po ukończeniu kierunku architektura krajobrazu;

3) magister inżynier pożarnictwa — strażakom Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu przez nich kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;

4) magister inżynier — po ukończeniu kierunków innych niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz kierunku inżynieria bezpieczeństwa, innym niż absolwenci wymienieni w pkt 3, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) program nauczania określony dla kierunku studiów drugiego stopnia zawierał przedmioty techniczne, rolnicze lub leśne i przedmioty te stanowiły nie mniej niż 50 % ogólnej liczby godzin zajęć,

2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 61 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 66 z 20092009-01-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2009 r. sygn. akt P 40/07

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 65 z 20092009-01-26

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 63 z 20092009-01-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 62 z 20092009-01-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 60 z 20092009-01-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 59 z 20092009-01-26

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Ukończenie studiów licencjackich a wymiar urlopu

  Pracownik naszej firmy otrzymał niedawno licencjat. Czy licencjat należy traktować jako studia wyższe czy też jak szkołę policealną? Jest to ważne w przypadku obliczania (...)

 • Ważność dyplomu licencjackiego

  W czerwcu 2009 roku uzyskałem tytuł licencjata filologii niemieckiej w specjalizacji nauczycielskiej. Obecnie nie pracuję w swoim wyuczonym zawodzie, tj. nauczyciela języka (...)

 • Licencjat a wymiar urlopu

  Czy osoba, która ukończyła studia licencjackie (3-letnie) ma prawo do doliczenia sobie przy obliczaniu wymiaru urlopu do okresu zatrudnienia 8 lat za ukończone studia (...)

 • Nostryfikacja dyplomu

  Jaka jest procedura nostryfikacji w Polsce dyplomu? Jakie kroki należy przedsięwziąć?

 • Definicja końca roku studiów

  Problem dotyczy definicji końca roku szkolnego w aspekcie odroczenia służby wojskowej. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony jednym z powodów odroczenia służby (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.