Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 62 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-26
Data wydania:2009-01-19
Data wejscia w życie:2009-01-26
Data obowiązywania:2009-01-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 62 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 11                — 1580 —                Poz. 62


62

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r. Na podstawie art. 73 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Odstępuje się od określenia terminów powoływania poborowych do zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych w 2009 r. § 2.

1. ˚ołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej:

1) od dnia 6 maja do dnia 8 maja 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 27—29 stycznia 2009 r.;

2) od dnia 3 czerwca do dnia 5 czerwca 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 24—26 lutego 2009 r.;

3) od dnia 1 lipca do dnia 3 lipca 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 24—26 marca 2009 r.;

4) od dnia 5 sierpnia do dnia 7 sierpnia 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 27—29 kwietnia 2009 r.;

5) od dnia 2 września do dnia 4 września 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 26—28 maja 2009 r.;

6) od dnia 7 października do dnia 9 października 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 23—25 czerwca 2009 r.;

7) od dnia 4 listopada do dnia 6 listopada 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 28—30 lipca 2009 r.;

8) od dnia 2 grudnia do dnia 4 grudnia 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 25—27 sierpnia 2009 r.

2. ˚ołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w innych terminach niż określone w ust. 1, w przypadkach związanych z powołaniem w miejsce osób planowanych na uzupełnienie jednostek wojskowych, w stosunku do których uchylono decyzję o powołaniu do zasadniczej służby wojskowej (kartę powołania), zwalnia się i przenosi do rezerwy w terminach określonych w ust. 1, odpowiednio dla danego terminu powołania. ———————

1)

§ 3.

1. W przypadku żołnierzy, którzy stawili się do odbycia zasadniczej służby wojskowej z opóźnieniem i nie zostało ono im usprawiedliwione, dowódca jednostki wojskowej zmienia wymieniony odpowiednio w § 2 termin ich zwolnienia z tej służby i przeniesienia do rezerwy na termin późniejszy, poprzez przedłużenie o okres nieusprawiedliwionego opóźnienia, z zastrzeżeniem, że zwolnienie to nie może nastąpić później niż do dnia 31 sierpnia 2009 r.

2. Czas trwania służby wojskowej, o której mowa w ust. 1, liczy się od dnia stawienia się osób do odbycia tej służby w jednostce wojskowej.

3. Jeżeli dzień zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy w przypadku, o których mowa w ust. 1, przypada na dzień ustawowo lub dodatkowo wolny od służby, zwolnienie to i przeniesienie do rezerwy następuje bezpośrednio przed tym dniem. §

4. Dowódca jednostki wojskowej zmienia wymieniony odpowiednio w § 2 i 3 termin zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej i jego przeniesienia do rezerwy na termin późniejszy, poprzez przedłużenie o okres samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę, lub wyznaczonego miejsca przebywania albo samowolnego pozostawania poza nimi, jeżeli okres ten nie został zaliczony do czasu trwania czynnej służby wojskowej na podstawie art. 86a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że zwolnienie to nie może nastąpić później niż do dnia 31 sierpnia 2009 r. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio. § 5.

1. ˚ołnierza zasadniczej służby wojskowej, któremu wyrażono zgodę na przyjęcie do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, dowódca jednostki wojskowej, w której ewidencji żołnierz się znajduje, zwalnia z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy, na dzień przed ustalonym terminem rozpoczęcia pełnienia nadterminowej zasadniczej służby wojskowej.

2. Zwolnienie żołnierza z zasadniczej służby wojskowej, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy odbywania zasadniczej służby wojskowej. §

6. ˚ołnierzy, którzy w następstwie orzeczeń dyscyplinarnych wykonują lub mają wykonać karę zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania, aresztu koszarowego lub izolacyjnego albo w stosunku do których orzeczono środek dyscyplinarny w postaci zobowiązania do wykonywania dodatkowych za-

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 62 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 66 z 20092009-01-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2009 r. sygn. akt P 40/07

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 65 z 20092009-01-26

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 63 z 20092009-01-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 61 z 20092009-01-26

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 60 z 20092009-01-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 59 z 20092009-01-26

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-20 poz. 255

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1553

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-17 poz. 1466

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-11 poz. 1357

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2001 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.