Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 65 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-26
Data wydania:2009-01-09
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-01-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 65 z 2009


Strona 1 z 28

Dziennik Ustaw Nr 11                — 1584 —                Poz. 65


65

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 469) — ujętych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 244, poz. 2081),

2) ustawą z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 50, poz. 363 i Nr 158, poz. 1124),

3) ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 1541),

4) ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 794),

5) ustawą z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 127, poz. 816),

6) ustawą z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1346) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 9 stycznia 2009 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 56—63 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897), które stanowią: „Art. 56. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na okres od dnia 1 maja do dnia 25 czerwca 2004 r., maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, mając na uwadze krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską. Art. 57. Kadencja Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych utworzonej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797, z 2002 r. Nr 107, poz. 937 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1853) upływa z dniem 1 lutego 2006 r. Art. 58. Pierwszym rokiem kwotowym jest rok kwotowy określony w art. 41 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Art. 59.

1. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o Funduszu Promocji Mleczarstwa należy przez to rozumieć Fundusz Promocji Mleczarstwa, o którym mowa w niniejszej ustawie.

2. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o indywidualnej kwocie mlecznej należy przez to rozumieć indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w niniejszej ustawie.

3. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o krajowej kwocie mlecznej należy przez to rozumieć krajową ilość referencyjną, o której mowa w niniejszej ustawie. Art. 60. Rejestry prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych stają się rejestrami w rozumieniu niniejszej ustawy. Art. 61. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 4, art. 7 ust. 10, art. 7a ust. 2, art. 18 ust. 6 i art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 4, art. 17 oraz art. 21 ust. 2 i 3 niniejszej ustawy. Art. 62.

1. Szczegółowe zasady rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej ustalone przez Komisję Porozumiewawczą do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 niniejszej ustawy.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 65 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 66 z 20092009-01-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2009 r. sygn. akt P 40/07

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 63 z 20092009-01-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 62 z 20092009-01-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 61 z 20092009-01-26

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 60 z 20092009-01-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 59 z 20092009-01-26

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Sprzedaż i oddanie przyznanej kwoty mlecznej

  Na podstawie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych otrzymałem decyzję o przyznaniu mi indywidualnej kwoty mlecznej jako dostawcy bezpośredniemu. Ponieważ (...)

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Sprzedaż kwoty mlecznej a VAT

  Jestem rolnikiem. VAT rozliczam na zasadach ogólnych. Chcę sprzedać kwotę mleczną. Czy muszę wystawić fakturę? Jeżeli tak, to jaka będzie stawka VAT?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-15 poz. 1441

  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych, dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-17 poz. 1186

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-25 poz. 716

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2012/2013

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-16 poz. 937

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-15 poz. 700

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2011/2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.