Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 951 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-07-20
Data wydania:2009-06-30
Data wejscia w życie:2009-08-04
Data obowiązywania:2009-07-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 951 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 114                — 8701 —                Poz. 951


951

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym (Dz. U. Nr 133, poz. 928) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1: a) w pkt 3: — lit. d otrzymuje brzmienie: „d) protokół zniszczenia materiału siewnego, albo”, — dodaje się lit. e w brzmieniu: „e) protokół przekazania materiału siewnego niespełniającego wymagań jakościowych dotyczących zdolności kiełkowania, określonych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego — w przypadku nowo tworzonej partii materiału siewnego;”, b) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) świadectwa oceny laboratoryjnej lub informacje o wynikach badań poszczególnych partii wchodzących w skład utworzonej partii, lub informacje o dyskwalifikacji poszczególnych partii wchodzących w skład utworzonej partii w przypadku, gdy dyskwalifikacja miała miejsce z powodu niespełnienia wymagań jakościowych dotyczących zdolności kiełkowania, określonych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego,”; ———————

1)

2) w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do prowadzenia ewidencji materiału siewnego roślin warzywnych przeznaczonego dla ostatecznego nieprofesjonalnego odbiorcy.”;

3) w § 4: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prowadzący obrót składa pisemną informację dotyczącą obrotu materiałem siewnym, który po raz pierwszy wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”, b) w ust. 2 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: „5) przychód masy materiału siewnego: a) z produkcji własnej lub kontraktacji, b) przywiezionego z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, c) przywiezionego z państw trzecich;

6) sposób zagospodarowania materiału siewnego przez: a) sprzedaż na cele siewne, b) przeklasyfikowanie na cele niesiewne, c) wykorzystanie do siewu w posiadanym gospodarstwie rolnym, d) wykorzystanie do sporządzania mieszanek materiału siewnego;”, c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Informacja dotycząca obrotu materiałem siewnym, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. c, zawiera ponadto:”, d) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) sposób zagospodarowania masy mieszanek materiału siewnego przez: a) wykorzystanie na cele siewne, b) przeklasyfikowanie na cele niesiewne;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 591 i Nr 98, poz. 817.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 951 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 957 z 20092009-07-20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2009 r. sygn. akt K 31/08

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 956 z 20092009-07-20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2009 r. sygn. akt SK 48/05

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 955 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 954 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 953 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 952 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu gronowego i wina gronowego w trakcie fermentacji oraz sposobu i miejsca ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 950 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 949 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Michałowice w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 948 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Białogard w województwie zachodniopomorskim

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 947 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wysokości zwiększania wskaźnika emerytur i rent w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 946 z 20092009-07-20

  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-03 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie terminów, po upływie których materiał siewny podlega ponownej ocenie laboratoryjnej

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-13 poz. 1311

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych i odmian regionalnych roślin warzywnych

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-30 poz. 1447

 • Komunikat UE z 2011-02-15 nr 48 poz. 169

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania (...)

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1733

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie opakowań materiału siewnego, które uznaje się za małe opakowania WE


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.