Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 972 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-07-21
Data wydania:2009-07-06
Data wejscia w życie:2009-08-05
Data obowiązywania:2009-07-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 972 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 115                — 8757 —                Poz. 972


972

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk wyznaczonych aplikantom odbywającym aplikację ogólną, sędziowską i prokuratorską, a także patronów staży wyznaczonych aplikantom odbywającym aplikację sędziowską. § 2.

1. Patron koordynator wyznaczony aplikantowi odbywającemu aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11 % podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, za każdy miesiąc sprawowania patronatu. Za każdego kolejnego aplikanta wysokość wynagrodzenia wzrasta o 1 % podstawy ustalenia wynagrodzenia sędziego i prokuratora, nie więcej jednak niż do wysokości 20 % tej podstawy.

2. Jeżeli patron sprawuje patronat przez okres krótszy niż 30 dni, wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu obniżeniu. §

3. Patron poszczególnych praktyk wyznaczony każdemu aplikantowi odbywającemu aplikację ogólną otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10 % podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, za każdy miesiąc sprawowania patronatu. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio. §

4. Patron poszczególnych praktyk wyznaczony aplikantowi odbywającemu aplikację sędziowską lub prokuratorską otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10 % podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, za każdy miesiąc sprawowania patronatu. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio. §

5. Patron stażu wyznaczony aplikantowi odbywającemu aplikację sędziowską otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10 % podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, za każdy miesiąc sprawowania patronatu. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: A. Czuma

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 972 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 974 z 20092009-07-21

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. sygn. akt SK 46/08

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 973 z 20092009-07-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 971 z 20092009-07-21

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 970 z 20092009-07-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatur na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 969 z 20092009-07-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 968 z 20092009-07-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 967 z 20092009-07-21

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 966 z 20092009-07-21

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 965 z 20092009-07-21

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 964 z 20092009-07-21

  Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 963 z 20092009-07-21

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 962 z 20092009-07-21

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 961 z 20092009-07-21

  Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 960 z 20092009-07-21

  Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 959 z 20092009-07-21

  Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 958 z 20092009-07-21

  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

porady prawne online

Porady prawne

 • Wykazanie składników wynagrodzenia

  W jakim czasie od otrzymania wynagrodzenia pracownik powinien otrzymać tzw. "pasek" z wyszczególnieniem składników płac? Jakie co najmniej elementy musi zawierać ten (...)

 • Uprawnienia budowlane

  Mój kolega od 1982 r. posiada uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. Obecnie ukończył zaoczne studia inżynierskie i stara się o uzyskanie uprawnień budowlanych (...)

 • Brak pensji jako podstawa rozwiązania umowy

  Od 3 miesiecy nie otrzymuję wynagrodzenia. Czy mogę rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

 • Egzekucja alimentów z umowy o dzieło

  Zamieniłem prace na etacie/umowa o prace/ na umowę o dzieło. Czy komornik ma prawo egzekwować alimenty na dziecko z wynagrodzenia umowa o dzieło i do jakiej wysokości?

 • Limity w egzekucji z wynagrodzenia

  Czy komornik może zająć mi pensję, gdy wynosi ona 600 zł netto i gdy jestem jedynym żywicielem rodziny?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-30 poz. 292

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-30 poz. 295

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-31 poz. 1207

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-03 poz. 1172

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-11 poz. 442

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.