Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 985 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-07-27
Data wydania:2009-07-15
Data wejscia w życie:2009-08-11
Data obowiązywania:2009-07-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 985 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 117                — 8813 —                Poz. 985


985

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki przyznawania: a) nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym, b) zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, zwanej dalej „ustawą”, c) zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1c ustawy;

2) dokumenty stanowiące podstawę przyznania zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4 ust. 1b i 1c ustawy;

3) sposób i terminy wypłaty zapomóg;

4) tryb postępowania w sprawach przyznawania nagród i zapomóg. § 2.

1. Warunkiem przyznania żołnierzowi niezawodowemu nagrody jest uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych.

2. ˚ołnierzowi niezawodowemu można również przyznać nagrodę za wykonywanie zadań służbowych o wysokiej odpowiedzialności albo zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe. § 3.

1. Nagrody przyznaje dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe dowódcy batalionu lub równorzędne albo wyższe, zwany dalej „dowódcą” — w stosunku do wszystkich żołnierzy niezawodowych odbywających służbę w podległej jednostce wojskowej.

2. Dowódca może również przyznawać nagrody żołnierzom niezawodowym odbywającym służbę w podległej mu jednostce wojskowej niższego szczebla oraz żołnierzom niezawodowym skierowanym do wykonywania zadań służbowych w podległej mu jednostce wojskowej.

3. Podstawę do wypłaty nagrody stanowi decyzja lub rozkaz dzienny dowódcy, który przyznał nagrodę. § 4.

1. Nagrody są przyznawane z inicjatywy dowódcy albo na wniosek przełożonego żołnierza niezawodowego. ———————

1)

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przesyła się drogą służbową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.2)). § 5.

1. Warunkiem przyznania zapomogi żołnierzowi niezawodowemu jest konieczność poniesienia wydatków pieniężnych spowodowanych zdarzeniem określonym w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy. Przy przyznawaniu zapomogi uwzględnia się okoliczności mające wpływ na sytuację materialną żołnierza niezawodowego.

2. Podstawą przyznania zapomogi są dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy. § 6.

1. Warunkiem przyznania zapomogi osobom wymienionym w art. 4 ust. 1b ustawy jest złożenie wniosku o jej przyznanie.

2. Zapomoga, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy, jest przyznawana jednorazowo.

3. Przy przyznawaniu zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy, uwzględnia się sytuację materialną rodziny żołnierza niezawodowego. § 7.

1. Warunkiem przyznania zapomogi byłemu żołnierzowi niezawodowemu, o którym mowa w art. 4 ust. 1c ustawy, jest zaistnienie zdarzenia mającego wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej byłego żołnierza niezawodowego, w szczególności powodującego konieczność poniesienia wydatków pieniężnych.

2. Zapomoga, o której mowa w art. 4 ust. 1c ustawy, jest przyznawana jednorazowo na wniosek byłego żołnierza niezawodowego, złożony do Ministra Obrony Narodowej.

3. Podstawą przyznania zapomogi są dokumenty potwierdzające sytuację materialną oraz zaistnienie zdarzenia, o którym mowa w ust.

1. § 8.

1. Do przyznawania zapomogi żołnierzowi niezawodowemu stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i 4, z tym że zapomoga może być przyznana również na uzasadniony wniosek żołnierza niezawodowego.

2. Zapomoga osobom wymienionym w art. 4 ust. 1b ustawy jest przyznawana na ich wniosek lub na wniosek dowódcy. ———————

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 208, poz. 1308.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157 i Nr 79, poz. 669.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 985 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 988 z 20092009-07-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. sygn. akt K 64/07

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 987 z 20092009-07-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 986 z 20092009-07-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 984 z 20092009-07-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 983 z 20092009-07-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 982 z 20092009-07-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesienie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 981 z 20092009-07-27

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 980 z 20092009-07-27

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 12 maja 2008 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-07 poz. 821

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 644

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-11 poz. 1143

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-08 poz. 145

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1274

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.