Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 119, poz. 997 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarcaego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-07-30
Data wydania:2009-07-20
Data wejscia w życie:2009-08-01
Data obowiązywania:2009-07-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 119, poz. 997 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 119                — 8874 —                Poz. 997


997

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia Na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.

1. Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego podlegające obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze są przekazywane do Biura przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego bezpośrednio po ich dokonaniu. Opłaty za ogłoszenie wpisu uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek.

2. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze są przyjmowane oraz przekazywane do Biura za pośrednictwem sekretariatów sądów rejonowych, których wykaz zawiera załącznik do rozporządzenia, lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez osobę, której został przydzielony unikalny adres internetowy powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem oraz ———————

1)

ważnym kwalifikowanym certyfikatem użytkownika (zarejestrowany użytkownik). Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.

3. Zarejestrowanym użytkownikiem powinna być osoba uprawniona do występowania w imieniu wnioskodawcy.

4. Adres systemu teleinformatycznego jest dostępny na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

5. Ogłoszenia lub obwieszczenia, o których mowa w ust. 2, przekazywane do zamieszczenia w Monitorze za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, składa się w jednym z formatów wskazanych w przepisach o minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych i opatruje się podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do ich podpisywania, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. System teleinformatyczny potwierdza złożenie ogłoszenia lub obwieszczenia pod adresem, o którym mowa w ust. 4, ze wskazaniem daty zamieszczenia.”;

2) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Opłata za ogłoszenie publikowane w toku postępowania sądowego, inne niż wymienione w ust. 1, jest stała i wynosi 500 złotych.”;

3) w załączniku do rozporządzenia pkt 40 otrzymuje brzmienie: „40. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r. Minister Sprawiedliwości: A. Czuma

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 208, poz. 1540 i Nr 220, poz.

1600. Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 87, poz. 977, z 2000 r. Nr 117, poz. 1243, z 2001 r. Nr 124, poz. 1358, z 2004 r. Nr 286, poz. 2888 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 697.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 119, poz. 997 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 119, poz. 999 z 20092009-07-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2009 r. sygn. akt K 7/09

 • Dziennik Ustaw Nr 119, poz. 998 z 20092009-07-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

 • Dziennik Ustaw Nr 119, poz. 996 z 20092009-07-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

 • Dziennik Ustaw Nr 119, poz. 995 z 20092009-07-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wpisów w paszportach potwierdzających status członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, członków rodzin tego personelu lub członków rodzin żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-19 poz. 977

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-04 poz. 1358

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-09 poz. 143

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-10 poz. 499

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia

 • Dziennik Ustaw z 1995-12-22 poz. 42

  Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.