Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1016 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-08-04
Data wydania:2009-07-31
Data wejscia w życie:2009-08-04
Data obowiązywania:2009-08-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1016 z 2009


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 122                — 8975 —                Poz. 1016


1016

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną Na podstawie art. 71c § 13 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 oraz z 2009 r. Nr 37, poz. 286) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz dostarczenie tych zestawów komisjom kwalifikacyjnym, zwanego dalej „zamówieniem”. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) oferent — osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ubiegającą się o udzielenie zamówienia;

2) wykonawca — osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wybraną po przeprowadzeniu negocjacji. §

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza komisja do przeprowadzenia zamówienia na wydrukowanie i dostarczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną, zwana dalej „komisją”. § 4.

1. Komisja przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie oferentów.

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

3. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu po przeprowadzeniu negocjacji. § 5.

1. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości powołuje komisję w składzie od czterech do sześciu członków, w tym przewodniczącego komisji, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości właściwej do przeprowadzenia zamówienia, odpowiadającej za organizację egzaminów wstępnych na aplikację notarialną.

2. Komisja wykonuje wszelkie czynności na posiedzeniach zamkniętych. W pracach komisji na każdym etapie postępowania powinno brać udział co najmniej trzech członków.

3. Członkostwo w komisji wygasa w przypadku śmierci członka komisji.

4. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości odwołuje członka komisji w przypadku:

1) złożenia rezygnacji;

2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji członka komisji;

3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków;

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

5. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości może odwołać członka komisji w przypadku wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w związku z podejrzeniem o umyślne popełnienie przez niego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego.

6. Wygaśnięcie członkostwa lub odwołanie członka ze składu komisji w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia nie wstrzymuje prac komisji.

7. W przypadku wygaśnięcia członkostwa lub odwołania członka komisji Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości może powołać w terminie 7 dni nowego członka.

8. Członek komisji podlega wyłączeniu, jeżeli:

1) ubiega się o udzielenie tego zamówienia;

2) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem lub wykonawcą, jego członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych oferentów lub wykonawców;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawał w stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych z oferentem lub wykonawcą lub był członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych oferentów lub wykonawców;

4) pozostaje z oferentem lub wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

5) został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1016 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1018 z 20092009-08-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1017 z 20092009-08-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1015 z 20092009-08-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1014 z 20092009-08-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie zajęć wojskowych studentów uczelni morskich oraz organizacji studium wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1013 z 20092009-08-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1012 z 20092009-08-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1011 z 20092009-08-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1010 z 20092009-08-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1009 z 20092009-08-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1008 z 20092009-08-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1007 z 20092009-08-04

  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

porady prawne online

Porady prawne

 • Kto może zostać komornikiem?

  Czy komornikiem może zostać osoba, która nie ma wykształcenia prawniczego? Jeżeli tak, to jakie warunki musi spełnić?

 • Konkurs na aplikację radcowską

  Moja córka wybiera się na aplikację radcowską. Czy w świetle obowiązujących przepisów musi ona posiadać miejsce zameldowania w okręgu właściwej izby radców prawnych, (...)

 • Droga do zawodu adwokata

  Córka została studentką 5 letniej dziennej uczelni w Warszawie na kierunku prawo. Czy aby zostać adwokatem i radcą prawnym, aplikacje należy odbywać w miejscu studiowania, (...)

 • Tryb negocjacji z zachowaniem konkurencji

  Jakie terminy należy zachować w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji w ramach trybu zamówień publicznych?

 • Matura a wynagradzanie nauczycieli

  Drugi dzień pisemnego egzaminu dojrzałości był dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Jak ma rozliczyć godziny nadliczbowe nauczyciel, który uczestniczył w pracy komisji (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-17 poz. 1131

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-16 poz. 811

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-16 poz. 809

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-16 poz. 812

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-19 poz. 1435

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.