Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1041 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-08-10
Data wydania:2009-07-27
Data wejscia w życie:2009-08-25
Data obowiązywania:2009-08-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1041 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 126                — 9119 —                Poz. 1041


1041

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji ———————

1)

oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Olimpiady mogą być organizowane przez szkoły wyższe, placówki naukowe, stowarzyszenia naukowe, zawodowe i inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową, zwane dalej „organizatorami”. W organizacji olimpiad mogą uczestniczyć kuratorzy oświaty.”;

2) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do organizacji turniejów stosuje się odpowiednio § 8 i 9.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

2)

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1041 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1044 z 20092009-08-10

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1043 z 20092009-08-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1042 z 20092009-08-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1040 z 20092009-08-10

  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-10 poz. 975

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-18 poz. 125

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

 • Komunikat UE z 2010-08-05 nr 212 poz. 123

  Olimpiady Specjalne w Unii EuropejskiejOświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wsparcia Olimpiad Specjalnych w Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-03 poz. 897

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-19 poz. 1346

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.