Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1055 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-08-13
Data wydania:2009-07-29
Data wejscia w życie:2009-10-01
Data obowiązywania:2009-08-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1055 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 127                — 9162 —                Poz. 1055


1055

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

1) kryteria dochodowe: a) dla osoby samotnie gospodarującej — w wysokości 477 zł, b) dla osoby w rodzinie — w wysokości 351 zł;

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: a) kwotę w wysokości 1 647 zł, stanowiącą podstawę do ustalenia pomocy: — pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, — pieniężnej na usamodzielnienie, — na kontynuowanie nauki, — na zagospodarowanie w formie rzeczowej,

———————

1)

b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą — w wysokości 446 zł, c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą — w wysokości 1 175 zł, d) maksymalną kwotę zasiłku stałego — w wysokości 444 zł, e) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego — w wysokości 207 zł. §

2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr 69, poz. 590 i Nr 92, poz. 753.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1055 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1056 z 20092009-08-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1054 z 20092009-08-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1053 z 20092009-08-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1052 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1051 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1050 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1049 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodoatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 r. (Protokół III)

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1048 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1047 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1046 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1045 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy - Prawo bankowe

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-17 poz. 823

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 • Monitor Polski 1999 nr 31 poz. 467

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1999 r. w sprawie pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-21 poz. 1535

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-15 poz. 172

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

 • Monitor Polski 2002 nr 19 poz. 338

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.