Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1081 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-08-19
Data wydania:2009-07-31
Data wejscia w życie:2009-09-03
Data obowiązywania:2009-08-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1081 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 131                — 9595 —                Poz. 1081


1081

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zadania służby medycyny pracy niewymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz pracowników Służby Więziennej, zwanych dalej „pracownikami”. §

2. Do zadań, o których mowa w § 1, należą:

1) monitorowanie stanu zdrowia, szczególnie poprzez wykonywanie badań okresowych, kontrolnych lub innych zaleconych przez przełożonego właściwego do spraw osobowych: a) funkcjonariusza w służbie przygotowawczej poprzez wykonywanie badania okresowego przed upływem roku służby, a w przypadku stwierdzenia braku wskazań zdrowotnych do skierowania na komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych — następne badanie przeprowadza się przed upływem drugiego roku służby, b) funkcjonariusza pełniącego służbę z bronią lub w ciągłym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności oraz pracownika wykonującego pracę w ciągłym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności poprzez wykonywanie badania okresowego nie rzadziej niż co 3 lata, c) funkcjonariusza pełniącego funkcję zbrojmistrza poprzez wykonywanie badania okresowego nie rzadziej niż co 2 lata, zakończonych wydaniem zaświadczenia zawierającego informację o braku wskazań zdrowotnych do skierowania na komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz datę następnego badania okresowego albo informację o konieczności skierowania na komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu ustalenia stopnia zdolności do służby lub ustalenia zdolności do służby na zajmowanym stanowisku, lub określenia potrzeby udzielenia urlopu zdrowotnego;

2) weryfikowanie w badaniu wstępnym, obejmującym badanie psychologiczne, predyspozycji kandydata do pracy szczególnie na stanowisko wymagające pozostawania w ciągłym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności;

3) współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w procesie rozpoznawania warunków służby i pracy w zakresie narażenia na: a) działanie czynników mogących skutkować pojawieniem się objawów stresu zawodowego, w wyniku realizowania zadań związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania i kar oraz środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności, b) działanie substancji drażniących, toksycznych, alergizujących, rakotwórczych, pyłów oraz czynników zakaźnych w środowisku pracy funkcjonariusza lub pracownika;

4) współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w zapewnieniu warunków służby i pracy w celu minimalizowania wpływu narażeń, o których mowa w pkt 3, na zdrowie funkcjonariuszy i pracowników;

5) organizowanie i prowadzenie promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, szczególnie w zakresie zapobiegania skutkom stresu zawodowego;

6) wydawanie przez lekarzy wykonujących zadania służby medycyny pracy w ośrodkach szkolenia Służby Więziennej zaświadczeń o krótkotrwałej niezdolności funkcjonariuszy lub pracowników do uczestnictwa w szkoleniu;

7) informowanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych o stwierdzeniu, w wyniku badania profilaktycznego funkcjonariusza, objawów wskazujących na konieczność natychmiastowego odsunięcia tego funkcjonariusza od wykonywania określonych zadań służbowych;

8) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o działalności służby medycyny pracy oraz przekazywanie Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej danych statystycznych w tym zakresie. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Minister Sprawiedliwości: A. Czuma ———————

1)

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 105, poz. 992), zachowane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1416).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1081 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1084 z 20092009-08-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1083 z 20092009-08-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1080 z 20092009-08-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1079 z 20092009-08-19

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1078 z 20092009-08-19

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1077 z 20092009-08-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1076 z 20092009-08-19

  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1075 z 20092009-08-19

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-17 poz. 992

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-28 poz. 102

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-25 poz. 577

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-16 poz. 52

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-28 poz. 674

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.