Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1137 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-08-31
Data wydania:2009-08-28
Data wejscia w życie:2009-08-31
Data obowiązywania:2009-08-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1137 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 139                — 10017 —                Poz. 1137


1137

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;

2) warunki realizacji świadczeń gwarantowanych. §

2. Âwiadczeniami gwarantowanymi są świadczenia opieki zdrowotnej, udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego, w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownic———————

1)

twie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3)), w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. §

3. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy zapewnia się nieodpłatnie leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze. §

4. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych udzielanych przez:

1) specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) podstawowy zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) lotniczy zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r. Minister Zdrowia: E. Kopacz ———————

3)

2)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. (poz. 1137)

Załącznik nr 1

WARUNKI REALIZACJI ÂWIADCZE¡ GWARANTOWANYCH UDZIELANYCH PRZEZ SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

1. Kwalifikacje personelu: 1.1. Lekarz systemu, w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 1.2. Pielęgniarka systemu, w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 1.3. Ratownik medyczny spełniający wymagania określone w art. 10 lub 58 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

2. Skład osobowy specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego zgodny z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W przypadku wodnego specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w skład zespołu wchodzi osoba posiadająca co najmniej patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej, wystawiony na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427, z późn. zm.).

3. Wymagania dotyczące środka transportu zgodne z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.*

4. Inne wymagania: Posiadanie łącza radiowego umożliwiającego przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach z centrów powiadamiania ratunkowego oraz wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.). ———————

* Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane określają cechy techniczne i jakościowe dla specjalistycznego środka transportu sanitarnego drogowego.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1137 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1142 z 20092009-08-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1141 z 20092009-08-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1140 z 20092009-08-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1139 z 20092009-08-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1138 z 20092009-08-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1136 z 20092009-08-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1135 z 20092009-08-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1134 z 20092009-08-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1133 z 20092009-08-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1132 z 20092009-08-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1131 z 20092009-08-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1130 z 20092009-08-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-11 poz. 961

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i zespole ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-31 poz. 1137

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1803

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

 • Dziennik Ustaw z 1996-03-29 poz. 267

  Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-17 poz. 1096

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.