Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1215 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-09-15
Data wydania:2009-08-31
Data wejscia w życie:2009-09-30
Data obowiązywania:2009-09-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1215 z 2009


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 150                — 11614 —                Poz. 1215


1215

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej Na podstawie art. 44a ust. 12 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) zakres badań psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba powoływana do czynnej służby wojskowej do odbywania tej służby na stanowiskach, funkcjach wojskowych lub w rodzajach oraz wyspecjalizowanych służbach Sił Zbrojnych wymagających szczególnych predyspozycji, zwana dalej „osobą powoływaną do czynnej służby wojskowej”;

2) tryb kierowania do wojskowych pracowni psychologicznych oraz sposób i tryb wydawania orzeczeń psychologicznych;

3) tryb odwoływania się od orzeczeń psychologicznych;

4) tryb kontroli wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz wydawania orzeczeń psychologicznych;

5) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów i orzeczeń, z wyjątkiem wzorów orzeczeń dotyczących badań kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o pracowni psychologicznej, bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć wojskową pracownię psychologiczną, regionalną wojskową pracownię psychologiczną oraz Centralną Wojskową Pracownię Psychologiczną. § 3.

1. Badania psychologiczne osoby powoływanej do czynnej służby wojskowej do odbywania tej służby na stanowiskach, funkcjach wojskowych lub w rodzajach Sił Zbrojnych obejmują ocenę:

1) sprawności intelektualnej;

2) cech osobowości;

3) sprawności psychomotorycznej;

4) poziomu dojrzałości emocjonalnej i społecznej. ———————

1)

2. Badania psychologiczne osoby powoływanej do czynnej służby wojskowej do odbywania tej służby w wyspecjalizowanych służbach Sił Zbrojnych wymagających szczególnych predyspozycji obejmują dodatkowo ocenę:

1) sprawności funkcjonowania w sytuacjach trudnych i stresowych;

2) sposobu działania i podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia. § 4.

1. Osobę powoływaną do czynnej służby wojskowej kieruje się na badania psychologiczne do wojskowej pracowni psychologicznej albo regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej, właściwej ze względu na zasięg jej działania określony w przepisach o wojskowych pracowniach psychologicznych.

2. Wzór skierowania na badania psychologiczne określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 5.

1. Na podstawie wyników badań psychologicznych psycholog wydaje orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań albo istnienie przeciwwskazań do odbywania czynnej służby wojskowej na stanowiskach, funkcjach wojskowych lub w rodzajach oraz wyspecjalizowanych służbach Sił Zbrojnych wymagających szczególnych predyspozycji, zwane dalej „orzeczeniem psychologicznym”.

2. Orzeczenie psychologiczne wystawia się z dwiema kopiami:

1) oryginał otrzymuje osoba powoływana do czynnej służby wojskowej;

2) pierwszą kopię otrzymuje wojskowy komendant uzupełnień kierujący na badania psychologiczne;

3) drugą kopię przechowuje się w pracowni psychologicznej, która przeprowadziła badania psychologiczne.

3. Osoba powoływana do czynnej służby wojskowej potwierdza odbiór orzeczenia psychologicznego na drugiej kopii.

4. Wzór orzeczenia psychologicznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 6.

1. Od orzeczenia psychologicznego odwołanie wnosi się na piśmie do:

1) właściwej ze względu na zasięg działania regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej — w przypadku odwołania od orzeczenia psychologicznego wydanego przez wojskową pracownię psychologiczną;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1215 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1216 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1214 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1213 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1212 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1211 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1210 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-04 poz. 1358

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1491

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-15 poz. 1214

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-17 poz. 1466

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.