Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1236 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-09-23
Data wydania:2009-09-10
Data wejscia w życie:2009-10-08
Data obowiązywania:2009-09-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1236 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 156                — 12082 —                Poz. 1236


1236

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 10 września 2009 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, zakres i tryb obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”, wierzytelnościami nabywanymi przez Fundusz od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zwanych dalej „podmiotami”, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności. §

2. Fundusz, działając w zakresie udzielania pomocy podmiotom, nabywa i zbywa wierzytelności, o których mowa w §

3. § 3.

1. Fundusz może nabywać niewymagalne wierzytelności pieniężne podmiotów, wynikające z czynności bankowych, które spełniają warunki do zakwalifikowania do kategorii „normalne” lub „pod obserwacją” na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223).

2. Fundusz nabywa wierzytelności, o których mowa w ust. 1:

1) bezsporne co do zasady, wielkości i terminów wymagalności;

2) istnienie, których wynika z wyraźnie oznaczonego stosunku zobowiązaniowego;

3) zbywalne;

4) nieobciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także niezajęte w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym;

5) w stosunku do których w relacji między podmiotem a dłużnikiem nie przysługuje dłużnikowi prawo zgłoszenia zarzutu potrącenia, zwolnienia z długu, niespełnienia świadczenia. §

4. Nabywanie przez Fundusz wierzytelności podmiotów może być finansowane wyłącznie ze środków funduszu pomocowego w wysokości nieprzekraczającej 20 % tego funduszu do wykorzystania na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego udzielenie pomocy w postaci nabycia wierzytelności. ———————

1)

§ 5.

1. Nabycie przez Fundusz wierzytelności następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu.

2. Podmiot występujący z wnioskiem o nabycie wierzytelności powinien dołączyć do wniosku wykaz wierzytelności oferowanych do zbycia wraz z ich opisem oraz kompletem dokumentów pozwalających na ocenę stanu prawnego i faktycznego tych wierzytelności.

3. Opis, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie dłużnika podmiotu wraz z przedstawieniem jego sytuacji finansowej;

2) kwotę wierzytelności ze wskazaniem należności głównej, odsetek i innych należności ubocznych;

3) datę powstania wierzytelności oraz terminy i warunki jej spłaty;

4) informacje o ustanowionych zabezpieczeniach wierzytelności;

5) informacje o przebiegu i terminowości dotychczasowych spłat wierzytelności. § 6.

1. Fundusz ustala, które z oferowanych przez podmiot wierzytelności mogą zostać nabyte, i zawiadamia o tym podmiot w ciągu 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

2. Przy wyborze wierzytelności do nabycia Fundusz kieruje się oceną sytuacji finansowej podmiotu-wnioskodawcy i analizą jakości wykazanych przez niego wierzytelności, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich spłaty. § 7.

1. Fundusz zawiera z podmiotem umowę cywilnoprawną, zwaną dalej „umową”, określającą jej rodzaj oraz warunki nabycia wierzytelności tego podmiotu.

2. Umowa powinna określać:

1) termin nabycia przez Fundusz wierzytelności;

2) cenę wierzytelności;

3) formę i terminy zapłaty przez Fundusz. § 8.

1. Fundusz może zbyć wierzytelność za cenę niższą niż cena jej nabycia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4.

2. Cena zbycia wierzytelności nie może być niższa niż 50 % ceny jej nabycia.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1236 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1239 z 20092009-09-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 2009 r. sygn. akt SK 47/07

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1237 z 20092009-09-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1235 z 20092009-09-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-22 poz. 904

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od banków, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności.

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-21 poz. 1360

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-31 poz. 1105

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne.

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-24 poz. 71

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-04 poz. 132

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.