Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 1259 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2009 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-09-25
Data wydania:2009-09-18
Data wejscia w życie:2009-09-25
Data obowiązywania:2009-09-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 1259 z 2009


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 159                — 12248 —                Poz. 1259


1259

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 18 września 2009 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa tryb zgłaszania przez ogólnokrajowe organizacje, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, zwane dalej „ogólnokrajowymi organizacjami”, kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, zwanych dalej „funduszami promocji”, oraz sposób ich wyboru. § 2.

1. Ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, w celu wybrania członków komisji zarządzającej tego funduszu, zgłaszają ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, zwanemu dalej „Ministrem”, do 4 kandydatów na członków tej komisji, nie później niż na 4 miesiące przed upływem kadencji członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji.

2. Zgłoszenie kandydata na członka komisji zarządzającej danego funduszu promocji jest dokonywane z podaniem danych zawartych w formularzu zgłoszenia kandydata na członka komisji zarządzającej funduszu promocji.

3. Wzór formularza zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, jest:

1) określony w załączniku do rozporządzenia;

2) udostępniany na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący Ministra. § 3.

1. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w § 2, zostało wypełnione nieprawidłowo lub zawiera błędy, Minister wzywa ogólnokrajową organizację, w formie pisemnej, do usunięcia tych nieprawidłowości lub błędów, w terminie do 5 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli ogólnokrajowa organizacja pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunęła w terminie wszystkich nieprawidłowości lub błędów, zgłoszenia nie uwzględnia się. ———————

1)

§ 4.

1. Minister w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzającej funduszy promocji, przekazuje ogólnokrajowym organizacjom, w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wykaz wszystkich zgłoszonych kandydatów na członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji, zawierający imiona i nazwiska kandydatów na członków komisji zarządzającej funduszu promocji oraz nazwy ogólnokrajowych organizacji, które zgłosiły tych kandydatów.

2. Ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wykazu, o którym mowa w ust. 1:

1) wybierają, w liczbie określonej w art. 10 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, kandydatów na członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji spośród kandydatów z wykazu, o którym mowa w ust. 1;

2) przekazują Ministrowi listę kandydatów na członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji wybranych spośród kandydatów z wykazu, o którym mowa w ust. 1, zawierającą ich imiona i nazwiska oraz nazwy ogólnokrajowych organizacji, które ich zgłosiły.

3. Lista, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania każdej z ogólnokrajowych organizacji, która zgłosiła kandydatów na członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji.

4. Jeżeli którekolwiek z ogólnokrajowych organizacji zgłaszających kandydatów na członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji w terminie, o którym mowa w ust. 2:

1) nie przekazały listy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, albo

2) przekazały listę, o której mowa w ust. 2 pkt 2, niepodpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania każdej z ogólnokrajowych organizacji, które zgłosiły kandydatów na członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji — Minister wybiera w tym zakresie kandydatów na członków takiej komisji spośród kandydatów z wykazu, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie reprezentatywności komisji oraz wiedzę i doświadczenie kandydatów w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 1259 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 1262 z 20092009-09-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r. sygn. akt SK 3/08

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 1261 z 20092009-09-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r. sygn. akt P 46/07

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 1260 z 20092009-09-25

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 1258 z 20092009-09-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 1257 z 20092009-09-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 1256 z 20092009-09-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 1255 z 20092009-09-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-07 poz. 498

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1722

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-30 poz. 844

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-22 poz. 1288

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-18 poz. 1856

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.