Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1324 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-09
Data wydania:2009-10-07
Data wejscia w życie:2009-11-09
Data obowiązywania:2009-10-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1324 z 2009


Strona 1 z 17

Dziennik Ustaw Nr 168                — 12708 —                Poz. 1324


1324

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego;

2) wykaz stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych;

3) kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego;

4) kwalifikacje osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) szkole — należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły;

3) placówce — należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne placówki wymienione w art. 2 pkt 3—5, 7 i 10 ustawy, a także publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;

4) ewaluacji — należy przez to rozumieć praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce;

5) ewaluacji zewnętrznej — należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

6) ewaluacji wewnętrznej — należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez dyrektora szkoły lub placówki;

7) ewaluacji całościowej — należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wszystkich obszarów, o których mowa w § 7 ust. 1; ———————

1)

8) ewaluacji problemowej — należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wybranych problemów z obszarów, o których mowa w § 7 ust. 1;

9) kontroli — należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

10) wspomaganiu — należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków. § 3.

1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w trybie planowych lub doraźnych działań.

2. Planowe działania, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez kuratorów oświaty są realizowane zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy.

3. Doraźne działania, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny są realizowane w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 18 ust.

1.

4. Planowe i doraźne działania, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez dyrektorów szkół i placówek wynikają z potrzeb szkoły lub placówki. §

4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi, wykonując zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, uwzględnia odpowiednio organizację i zakres zadań organów szkoły lub placówki, określone w statucie szkoły lub placówki. §

5. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany z uwzględnieniem:

1) jawności wymagań;

2) współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami;

2)

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1324 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1326 z 20092009-10-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1325 z 20092009-10-09

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratorów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1323 z 20092009-10-09

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1987-10-23 poz. 178

  Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-09 poz. 1325

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratorów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-08 poz. 99

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki nadzoru oraz określenie organizacji i zakresu powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-16 poz. 1459

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-03 poz. 629

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.