Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 94 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-02
Data wydania:2009-01-14
Data wejscia w życie:2009-02-17
Data obowiązywania:2009-02-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 94 z 2009


Strona 1 z 13

Dziennik Ustaw Nr 17                — 2018 —                Poz. 94


94

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu Na podstawie art. 34 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się następujące metody związane z dokonywaniem oceny miodu:

1) metody analiz — w zakresie oznaczania: a) zawartości w miodzie: — wody, — substancji nierozpuszczalnych w wodzie, — fruktozy, glukozy i sacharozy, — 5-hydroksymetylofurfuralu, — proliny, ——————

1)

b) udziału pyłku przewodniego w miodzie, c) przewodności elektrycznej właściwej miodu, d) pH i wolnych kwasów w miodzie, e) liczby diastazowej w miodzie;

2) metodę sprawdzania spełniania wymagań organoleptycznych miodu określonych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu;

3) metodę sprawdzania występowania oznak fermentacji miodu;

4) metody wykrywania obecności dekstryn skrobiowych, melasu, skrobi, sztucznych barwników i rozkruszka w miodzie;

5) metody wykrywania miodu sfermentowanego lub z zatrzymaną fermentacją. §

2. Metody, o których mowa w § 1, są określone w załączniku do rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, poz. 1505.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. (poz. 94)

METODY ANALIZ ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM OCENY MIODU I. Metoda analizy — w zakresie oznaczania z a w a r t o ś c i w o d y w mi o d z i e

1. Definicja Metoda określa zawartość wody w miodzie wyrażoną w procentach wagowych, odpowiadającą oznaczonemu współczynnikowi refrakcji lub ekstraktu.

2. Zasada metody Zawartość wody określa się refraktometrycznie w miodzie znajdującym się w stanie płynnym.

3. Aparatura i sprzęt W metodzie używa się podstawowego sprzętu laboratoryjnego oraz:

1) refraktometru;

2) wagi analitycznej, umożliwiającej zważenie z dokładnością do 0,001 g i odczyt do 0,0001 g;

3) łaźni wodnej.

4. Wykonanie oznaczenia:

1) w probówce umieszcza się około 5 g dobrze wymieszanego miodu, odważonego z dokładnością do 0,001 g; następnie probówkę zamyka się korkiem, a umieszczony w niej miód doprowadza się do stanu płynnego przez podgrzewanie w łaźni wodnej w temperaturze 35÷45 °C;

2) za pomocą pręcika szklanego, na suchym dolnym pryzmacie refraktometru, umieszcza się kilka kropli miodu, po czym rozprowadza się po całej powierzchni pryzmatu i przykrywa suchym pryzmatem matowym;

3) wykonuje się pomiar i odczytuje na podziałce współczynnik załamania światła (refrakcji) z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku; w przypadku wykonania pomiaru w temperaturze innej niż 20 °C, na każdy stopień podwyższenia temperatury należy zwiększyć zmierzony współczynnik refrakcji o 0,00023, a na każdy stopień poniżej 20 °C obniżyć współczynnik o tę samą wielkość.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 94 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 96 z 20092009-02-02

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 95 z 20092009-02-02

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawi stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób n niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 93 z 20092009-02-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 92 z 20092009-02-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 91 z 20092009-02-02

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 90 z 20092009-02-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 89 z 20092009-02-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 88 z 20092009-02-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego projektu

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 87 z 20092009-02-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 86 z 20092009-02-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2005-10-26 nr 282 poz. 30

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3063/93 z dnia 5 listopada 1993 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (...)

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-21 poz. 556

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego

 • Legislacja UE z 2009-01-27 nr 23 poz. 32

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2009 r. określająca zgodnie z dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady normę ISO 17994:2004(E) jako (...)

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-08 poz. 1484

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 370

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.