Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1339 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych substancji niepożądanych w paszach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-15
Data wydania:2009-09-24
Data wejscia w życie:2009-10-30
Data obowiązywania:2009-10-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1339 z 2009


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 172                — 13270 —                Poz. 1339


1339

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 24 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach2) Na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z 2008 r. Nr 144, poz. 899 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. Nr 20, poz. 119 i Nr 191, poz. 1376 oraz z 2009 r. Nr 28, poz. 179) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się lp. 40—50 w brzmieniu:

———————

1)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2009/8/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego w paszach, dla których nie są one przeznaczone (Dz. Urz. UE L 40 z 11.02.2009, str. 19).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1339 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1343 z 20092009-10-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2009 r. sygn. akt. SK 46/07

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1342 z 20092009-10-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1341 z 20092009-10-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1340 z 20092009-10-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1338 z 20092009-10-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1337 z 20092009-10-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1336 z 20092009-10-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Sprzedaż i import perfum a atesty

  Czy sprzedaż perfum wiąże się z posiadaniem jakichkolwiek atestów, czy wystarczy zarejestrowanie kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach i udostępnienie (...)

 • Natężenie czynników szkodliwych w środowisku pracy

  Jakim przepisom BHP podlega praca na stanowisku umysłowym - pod względem oświetlenia, zapylenia, hałasu, sąsiedztwa czynników szkodliwych itp. Czy hałas rzędu 76 decybeli (...)

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Prawidłowa klasyfikacja odpadów

  Nasza firma zajmuje się odbiorem odpadów. Klient zgłosił do odbioru odpad o kodzie 15 01 10* w postaci puszek po silikonie w ilości ok 2 ton. Nasz pojazd ciężarowy (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.