Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1348 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-16
Data wydania:2009-09-25
Data wejscia w życie:2009-10-31
Data obowiązywania:2009-10-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1348 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 173                — 13324 —                Poz. 1348


1348

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 170, poz. 1195) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, za———————

1)

kładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego;”, b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) ryzyku ubezpieczeniowym — należy przez to rozumieć możliwość poniesienia przez podmiot regulowany, będący zakładem ubezpieczeń albo zakładem reasekuracji, straty finansowej bezpośrednio lub pośrednio w związku z założeniami dotyczącymi kalkulacji składek, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz w związku z kosztami działalności lub niekontrolowanym rozwojem działalności podmiotu regulowanego;”;

2) w załączniku do rozporządzenia objaśnienie nr 2 otrzymuje brzmienie: „2 Informacje, o których mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1348 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1350 z 20092009-10-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1349 z 20092009-10-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1347 z 20092009-10-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1346 z 20092009-10-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1345 z 20092009-10-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009-2011"

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1344 z 20092009-10-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)"

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2008-11-06 nr 282 poz. 312

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej (...)

 • Komunikat UE z 2008-11-06 nr 282 poz. 312

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007 r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego (...)

 • Komunikat UE z 2006-12-30 nr 331 poz. 21

  Sprawa C-198/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (...)

 • Komunikat UE z 2006-12-30 nr 331 poz. 21

  Sprawa C-156/06: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 23 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji (Uchybienie (...)

 • Komunikat UE z 2006-12-30 nr 331 poz. 22

  Sprawa C-218/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.