Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1355 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-19
Data wydania:2009-10-08
Data wejscia w życie:2009-11-03
Data obowiązywania:2009-10-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1355 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 174                — 13344 —                Poz. 1355


1355

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 8 października 2009 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych Na podstawie art. 13a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 976) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób przekazywania przez podmioty, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanej dalej „ustawą”, do centralnej bazy danych informacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonującego dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2008, str. 3), zwanych dalej „informacjami”. §

2. Informacje przekazuje się za pośrednictwem:

1) systemu teleinformatycznego;

2) informatycznych nośników danych. ———————

1)

§

3. Podmiot prowadzący centralną bazę danych:

1) zapewnia podmiotom, o których mowa w art. 5 ustawy, możliwość wprowadzania informacji bezpośrednio do centralnej bazy danych, w przypadku korzystania z systemu teleinformatycznego;

2) umieszcza na stronie internetowej tego podmiotu formularz służący do wprowadzania informacji, które po skopiowaniu na informatyczny nośnik danych oraz po dostarczeniu nośnika do podmiotu prowadzącego centralną bazę danych będą wprowadzane bezpośrednio do tej bazy, określając format, w jakim informacje mają być zapisane na tym nośniku. §

4. Podmiot prowadzący centralną bazę danych zapewnia podmiotom, o których mowa w art. 5 ustawy, wgląd do tej bazy, a także umożliwia dokonywanie zmian i korekt informacji przekazanych przez te podmioty. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1355 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1356 z 20092009-10-19

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1354 z 20092009-10-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności związanej, terminu wypłaty tej płatności oraz sposobu jej dokonywania

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1353 z 20092009-10-19

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1352 z 20092009-10-19

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1351 z 20092009-10-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

porady prawne online

Porady prawne

 • Sprawdzenie pochodzenie pojazdu

  Które przepisy pozwalają nabywcy na wgląd w CEPiK lub policyjną bazę danych?

 • Komercyjna baza danych klientów

  Czy pracując w firmie handlowej, zbierając informację o rynku i klientach (nie tylko tej firmy, ale całej branży), mogę sporządzić komercyjną bazę klientów i swobodnie (...)

 • Umowa o korzystanie z bazy danych

  Jakiego rodzaju umowę powinny zawrzeć strony, jeśli jedna ze stron udostępnia bazę danych z możliwością wprowadzenia tam danych, a druga strona chce przekazywać dane (...)

 • Licencja niewyłączna na korzystanie

  Czy możliwe jest przygotowanie umowy: przekazania praw autorskich i użyczenia ich. Ktoś przekazuje mi swoją bazę danych zezwalając na ich publikację, a ja z kolei użyczam (...)

 • Wykreślenie z Biura Informacji Kredytowej

  Jeżeli zostałem umieszczony przez bank w BIK to czy po spłacie swoich zobowiązań bank może mnie wykreślić z Biura Informacji Kredytowej? Jakie przepisy to regulują?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-08 poz. 1597

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za prowadzenie centralnej bazy danych

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-20 poz. 597

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1740

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-20 poz. 941

  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-27 poz. 2717

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.