Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1360 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-21
Data wydania:2009-10-16
Data wejscia w życie:2009-10-22
Data obowiązywania:2009-10-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1360 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 175                — 13355 —                Poz. 1360


1360

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych Na podstawie art. 73a § 10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu, stosowanych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych, zwanych dalej „zakładami”;

2) sposób przechowywania, odtwarzania i niszczenia utrwalonego obrazu lub dźwięku;

3) sposób udostępniania utrwalonego obrazu lub dźwięku uprawnionym podmiotom. § 2.

1. Do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku służy system telewizji przemysłowej stosowany na terenie zakładów.

2. Urządzeniami systemu telewizji przemysłowej są:

1) punkty kamerowe, zestawy zawierające kamerę wraz z obiektywem i niezbędnym wyposażeniem pomocniczym umieszczane w zależności od potrzeb w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniami mechanicznymi lub środowiskowymi;

2) urządzenia sterujące i transmisyjne przewodowe i bezprzewodowe, multipleksery, dzielniki obrazu, mikrofony, okablowanie i urządzenia nadawczo-odbiorcze;

3) monitory i urządzenia przetwarzające sygnały wizyjne na obrazy wyświetlane na ekranie;

4) urządzenia utrwalające obraz lub dźwięk, magnetofony oraz rejestratory cyfrowe.

3. Dostęp do urządzeń utrwalających obraz lub dźwięk jest kontrolowany, możliwy tylko dla osób uprawnionych.

———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911 i Nr 115, poz. 963.

4. System telewizji przemysłowej służący stałemu monitorowaniu zachowania skazanego, o którym mowa w art. 88c, art. 116 § 5a i art. 212b § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy, jest przystosowany do pracy ciągłej i posiada właściwe zabezpieczenia w przypadku zaniku napięcia zasilającego. §

3. Urządzenia systemu telewizji przemysłowej muszą spełniać poniższe wymagania:

1) do przekazywania obrazu z części celi mieszkalnej przeznaczonej do celów sanitarno-higienicznych oraz z łaźni, w celu uniemożliwienia przekazywania i utrwalania obrazu z intymnymi częściami ciała osadzonego oraz podczas wykonywania przez niego intymnych czynności fizjologicznych, stosuje się urządzenia systemu telewizji przemysłowej wyposażone w funkcję maskowania stref prywatności; strefy prywatności określa się podczas montażu tych urządzeń;

2) do utrwalenia obrazu lub dźwięku służą przeznaczone do tego celu urządzenia elektroniczne typu cyfrowego, wchodzące w skład systemu telewizji przemysłowej, oraz odpowiednie dla tych urządzeń nośniki informacji, zwane dalej „nośnikami”;

3) urządzenia do utrwalania obrazu powinny utrwalać obraz wraz ze znacznikiem czasu, umożliwiającym dokładne określenie godziny i daty utrwalenia zgodnie z czasem lokalnym;

4) utrwalenie obrazu wykonuje się z częstotliwością nie mniejszą niż 3 klatki na sekundę przy rozdzielczości D1;

5) utrwalenie dźwięku zapewnia zapisanie sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 6000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB;

6) pojemność nośników urządzeń utrwalających umożliwia przechowywanie i odtwarzanie utrwalonego obrazu lub dźwięku przez co najmniej 7 dni, po upływie których utrwalony obraz lub dźwięk ulega automatycznemu zniszczeniu. § 4.

1. W wypadku podjęcia przez dyrektora zakładu decyzji, o której mowa w art. 73a § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy, wykonywany jest identyczny zapis utrwalonego obrazu lub dźwięku na odrębnym nośniku, zwany dalej „zapisem”.

2. Dyrektor zakładu odpowiada za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie zapisu przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.

3. Zapis przechowuje się w sposób zapobiegający jego utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu w szczególności w wyniku oddziaływania środków chemicznych, czynników mechanicznych, temperatury, światła lub pola magnetycznego.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1360 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1362 z 20092009-10-21

  Obwieszczenie Ministra Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1361 z 20092009-10-21

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1359 z 20092009-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1358 z 20092009-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1357 z 20092009-10-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Tuszyn w województwie łódzkim

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-24 poz. 1005

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-18 poz. 820

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-21 poz. 963

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

 • Legislacja UE z 2009-04-09 nr 95 poz. 7

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2009 z dnia 18 marca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-24 poz. 73

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.